Bốc sỏi

View as PDF

Submit solution


Points: 0.27 (partial)
Time limit: 1.0s
Memory limit: 256M
Input: stdin
Output: stdout

Problem source:
Không rõ
Problem type
Allowed languages
C, C++, Java, Kotlin, Pascal, PyPy, Python, Scratch

Hai bạn Nam và Mai cùng chơi một trò chơi với n đống sỏi. Luật chơi như sau:

  • Hai bạn sẽ lần lượt đi. Bạn Mai là người đi trước
  • Trong mỗi lượt đi, bạn đi sẽ được quyền bốc một số sỏi bất kỳ từ một đống nhất định và phải bốc tối thiểu là 1 viên sỏi.
  • Bạn nào bốc phải viên sỏi cuối cùng là người thua cuộc

Bạn hãy giúp Mai xác định xem bạn ấy có thể thắng được trong trò chơi hay không

Input

Dòng đầu tiên chứa một số nguyên ~t~ là số bộ test. Các dòng sau là ~t~ bộ test.

Mỗi bộ test bao gồm:

  • Dòng đầu tiên chứa một số nguyên dương ~n \leq 100~ là số đống sỏi
  • Dòng thứ hai gồm n số nguyên ~a_{1}~, ~a_{2}~, ~a_{3}~, ..., ~a_{n}~, ngăn cách nhau bởi một khoảng trắng. Số nguyên ai cho biết số lượng viên sỏi có trong đống thứ ~i~, ~(1 \leq a_{i} \leq 100)~

Output

Với mỗi bộ test, in ra 1 nếu bạn Mai thắng, -1 nếu bạn Mai thua

Sample Input

2

4
30 4 19 75

3
1 4 5

Sample Output

1
-1

Comments

Please read the guidelines before commenting.  • 0
    tronghuy  commented on Jan. 25, 2023, 10:56 a.m.

    Bài toán tương tự: https://codeforces.com/contest/1382/problem/B