Problem list

ID Problem Category Points % AC # AC ▾
minroad VOI 14 Bài 1 - Con đường Tùng Trúc HSG Quốc gia 0.30 37.3% 974
linegame VOI 09 Bài 1 - Trò chơi với băng số HSG Quốc gia 0.08 50.1% 972
fcb032_multitable Beginner Free Contest 32 - MULTITABLE Free Contest 0.05 57.2% 967
dquery D-query ICPC 0.33 36.4% 966
errichto_matexp_fibonacci Matrix Exponentiation - Fibonacci Educational 0.40 29.9% 966
fcb030_tribeau Beginner Free Contest 30 - TRIBEAU Free Contest 0.05 38.0% 959
fct026_inv2x Free Contest Testing Round 26 - INV2X Free Contest 0.70 77.2% 953
vnoicup23_r2_a Boccher Hide-and-Seek VNOI Cup 0.20 49.2% 943
cowgirl Cô gái chăn bò ICPC 0.15 24.3% 941
bedao_m20_a Bedao Mini Contest 20 - Spawn Egg Bedao Contest 0.10 32.9% 930
atcoder_dp_l Atcoder Educational DP Contest L - Deque Atcoder 0.30 54.0% 929
fcb008_maxdiff Beginner Free Contest 8 - MAXDIFF Free Contest 0.05 71.2% 922
predhbb21_parallel Thi thử Duyên hải 2021 - Lần 1 - Bài 1 - PARALLEL Duyên Hải Bắc Bộ 0.10 42.9% 921
fc139_cube Free Contest 139 - CUBE Free Contest 0.70 59.6% 921
twosum Dãy 2-Sum OI Style 0.89 28.6% 917
dtksub Chuỗi con xuất hiện K lần ICPC 0.47 33.3% 913
fcb016_dsum Beginner Free Contest 16 - DSUM Free Contest 0.10 78.7% 903
fct033_absmax Free Contest Testing Round 33 - ABSMAX Free Contest 0.70 53.9% 894
atcoder_dp_n Atcoder Educational DP Contest N - Slimes Atcoder 0.40 48.7% 886
vnoicup22_r1_a Permeowtation 3 VNOI Cup 0.20 42.7% 883
power Lũy thừa ICPC 0.17 32.2% 879
fct050_sumpart Free Contest Testing Round 50 - SUMPART Free Contest 0.70 75.8% 871
th_thpt_20_b HSG THPT Thanh Hóa 2020 - Điểm ảnh HSG Tỉnh/Thành phố 0.10 32.5% 871
colquery Color query Chưa phân loại 0.50 39.0% 868
fcb039_nearnum Beginner Free Contest 39 - NEARNUM Free Contest 0.20 60.5% 867
maxarr1 Help Conan 12! OI Style 0.07 38.2% 865
fct014_minrect Free Contest Testing Round 14 - MINRECT Free Contest 0.13 80.4% 856
fc144_magicsum Free Contest 144 - MAGICSUM Free Contest 0.70 42.9% 856
fcb042_maxdiff Beginner Free Contest 42 - MAXDIFF Free Contest 0.20 71.0% 847
spseq Sequences ICPC 0.18 33.1% 839
lubenica Lubenica OI Style 0.20 42.6% 838
voi20_bonus VOI 20 Bài 1 - Phần thưởng HSG Quốc gia 0.50 24.8% 836
th_thpt_20_a HSG THPT Thanh Hóa 2020 - Chia quà HSG Tỉnh/Thành phố 0.05 20.0% 834
bedao_r16_a Bedao Regular Contest 16 - Present Continuous Bedao Contest 0.10 59.1% 833
fc137_factorial Free Contest 137 - FACTORIAL Free Contest 0.70 32.4% 829
fc080_absmax Free Contest 80 - ABSMAX Free Contest 0.80 58.9% 828
atcoder_dp_p Atcoder Educational DP Contest P - Independent Set Atcoder 0.30 51.5% 824
fcb011_mod Beginner Free Contest 11 - MOD Free Contest 0.11 32.0% 821
kagain Chiến trường Ô qua ICPC 0.10 44.3% 820
fc128_vsum Free Contest 128 - VSUM Free Contest 0.12 38.6% 820
fcb012_product Beginner Free Contest 12 - PRODUCT Free Contest 0.11 67.5% 820
mixup2 Đàn bò hỗn loạn OI Style 0.18 47.6% 816
atcoder_dp_m Atcoder Educational DP Contest M - Candies Atcoder 0.40 35.2% 814
nkflow Luồng cực đại trên mạng OI Style 0.15 55.9% 811
fcb026_multab Beginner Free Contest 26 - MULTAB Free Contest 0.10 89.2% 804
fct017_dsum Free Contest Testing Round 17 - DSUM Free Contest 0.06 85.0% 800
dtdoi Đổi tiền ICPC 0.16 21.5% 797
area Diện tích hình chữ nhật ICPC 0.23 40.2% 796
fct013_function Free Contest Testing Round 13 - FUNCTION Free Contest 0.09 53.7% 794
bedao_m11_sqrcut Bedao Mini Contest 11 - SQRCUT Bedao Contest 0.10 50.1% 794