Problem list

ID Problem Category Points % AC # AC ▾
cowgirl Cô gái chăn bò ICPC 0.15 26.1% 399
nkguard Bảo vệ nông trang OI Style 0.14 46.5% 396
c11prime Số nguyên tố OI Style 1.23 23.7% 393
spseq Sequences ICPC 0.18 35.2% 393
dtdoi Đổi tiền ICPC 0.16 23.9% 391
dtksub Chuỗi con xuất hiện K lần ICPC 0.47 30.3% 391
segtree_itmed Educational Segment Tree Contest - ITMED Chưa phân loại 0.15 19.8% 378
fct013_function Free Contest Testing Round 13 - FUNCTION Free Contest 0.80 55.3% 377
ndccard Các lá bài Blackjack OI Style 0.56 28.8% 374
fcb011_mod Beginner Free Contest 11 - MOD Free Contest 0.11 32.7% 372
bedao_r04_simple Bedao Regular Contest 04 - SIMPLE Bedao Contest 0.10 56.3% 370
fct014_minrect Free Contest Testing Round 14 - MINRECT Free Contest 0.80 77.9% 369
bedao_r07_lis Bedao Regular Contest 07 - LIS Bedao Contest 0.20 20.9% 367
kagain Chiến trường Ô qua ICPC 0.10 44.5% 366
bedao_m08_checkarray Bedao Mini Contest 08 - CHECKARRAY Bedao Contest 0.10 42.9% 366
atcoder_dp_n Atcoder Educational DP Contest N - Slimes Atcoder 0.40 52.5% 364
minroad VOI 14 Bài 1 - Con đường Tùng Trúc HSG Quốc gia 0.30 39.7% 363
bedao_m10_strawberry Bedao Mini Contest 10 - STRAWBERRY Bedao Contest 0.10 35.7% 363
fct026_inv2x Free Contest Testing Round 26 - INV2X Free Contest 0.70 75.2% 362
mixup2 Đàn bò hỗn loạn OI Style 0.18 47.8% 360
nkflow Luồng cực đại trên mạng OI Style 0.15 55.6% 359
qbhv Hoán vị chữ cái ICPC 0.09 48.3% 359
fcb001_maxsum Beginner Free Contest 1 - MAXSUM Free Contest 0.22 50.6% 358
vratf Những con đường quanh nông trang OI Style 0.07 52.2% 357
lites Bật đèn OI Style 0.18 37.4% 351
bedao_r05_milo Bedao Regular Contest 05 - MILO Bedao Contest 0.10 25.9% 351
nkracing Vòng đua F1 OI Style 0.16 53.9% 350
atcoder_dp_m Atcoder Educational DP Contest M - Candies Atcoder 0.40 38.6% 348
vdanger Nguy hiểm rõ ràng trước mắt OI Style 0.12 42.9% 346
qbheap Hàng đợi có độ ưu tiên ICPC 0.10 21.6% 342
voi20bonus VOI 20 Bài 1 - Phần thưởng HSG Quốc gia 0.50 24.4% 341
tht21_kvb_seq Tin học trẻ 2021 - Vòng khu vực - Bảng B - Dãy số Tin học trẻ 0.30 18.5% 341
lubenica Lubenica OI Style 0.20 42.1% 337
fcb038_hacknet Beginner Free Contest 38 - HACKNET Free Contest 0.20 56.1% 337
fct024_election Free Contest Testing Round 24 - ELECTION Free Contest 0.70 45.9% 336
hello22_flowers Bedao FLOWERS Hay Không? Hay Hay Bedao Contest 0.30 33.2% 334
dquery D-query ICPC 0.33 38.5% 333
kmin KMIN OI Style 0.11 34.0% 333
fcb036_add Beginner Free Contest 36 - ADD Free Contest 0.20 33.4% 333
fc137_factorial Free Contest 137 - FACTORIAL Free Contest 0.70 39.5% 332
fcb013_balloon Beginner Free Contest 13 - BALLOON Free Contest 0.11 85.7% 328
bedao_m06_pyramid Bedao Mini Contest 06 - PYRAMID Bedao Contest 0.14 21.2% 327
bedao_r06_exams Bedao Regular Contest 06 - EXAMS Bedao Contest 0.20 24.6% 326
bedao_r06_icd Bedao Regular Contest 06 - ICD Bedao Contest 0.15 50.5% 326
fc139_cube Free Contest 139 - CUBE Free Contest 0.70 61.8% 322
fct023_candy Free Contest Testing Round 23 - CANDY Free Contest 0.40 48.1% 320
qbgame Trò chơi trên ma trận OI Style 0.22 29.4% 319
fcb016_dsum Beginner Free Contest 16 - DSUM Free Contest 0.10 80.2% 319
nksev Tách từ OI Style 0.33 43.0% 316
fct017_dsum Free Contest Testing Round 17 - DSUM Free Contest 0.31 85.8% 315