Color query

View as PDF

Submit solution

Points: 0.50 (partial)
Time limit: 1.0s
Memory limit: 256M
Input: stdin
Output: stdout

Suggester:
Problem type
Allowed languages
C, C++, Go, Java, Kotlin, Pascal, PyPy, Python, Rust, Scratch

Cho một đồ thị vô hướng có ~n~ đỉnh, đỉnh thứ ~i~ có màu ~a_i~. Ban đầu đồ thị chưa có cạnh nào.

Cho ~q~ truy vấn, mỗi truy vấn thuộc một trong hai dạng sau:

 • ~1\ u\ v~: Thêm một cạnh nối giữa ~u~ và ~v~.
 • ~2\ u\ c~: Tính số đỉnh có màu ~c~ trong thành phần liên thông chứa ~u~.

Input format

Dòng đầu tiên chứa hai số nguyên dương ~n~ và ~q~ (~n\le 100000~; ~q \le 200000~).

Dòng tiếp theo chứa ~n~ số nguyên dương ~a_1, a_2, \ldots, a_n~ (~a_i \le n~).

~q~ dòng cuối cùng, mỗi dòng gồm ba số nguyên dương, số nguyên đầu tiên là loại của truy vấn (~1~ hoặc ~2~), hai số nguyên còn lại không vượt quá ~n~.

Output format

Với mỗi truy vấn loại ~2~, in ra trên một dòng kết quả của truy vấn đó.

Sample

Input
5 7
2 4 2 3 2
1 1 2
2 1 2
1 3 5
2 2 1
1 1 3
2 3 2
2 4 3
Output
1
0
3
1

Comments

Please read the guidelines before commenting. • -8
  trunn  commented on Oct. 16, 2023, 2:21 a.m. edited

  This comment is hidden due to too much negative feedback. Show it anyway.


 • -5
  quoctuan  commented on Sept. 14, 2023, 8:56 a.m. edited

  This comment is hidden due to too much negative feedback. Show it anyway.


 • -45
  trunn  commented on Dec. 2, 2022, 2:18 a.m.

  This comment is hidden due to too much negative feedback. Show it anyway.