Tưới nước đồng cỏ

View as PDF

Submit solution


Points: 0.11 (partial)
Time limit: 0.38s
Memory limit: 512M
Input: stdin
Output: stdout

Problem source:
USACO October 2008 - Qualifying Round
Problem type
Allowed languages
C, C++, Go, Java, Kotlin, Pascal, PyPy, Python, Rust, Scratch

Nông dân John quyết định mang nước tới cho ~N~ (~1 \leq N \leq 300~) đồng cỏ của mình, để thuận tiện ta đánh số các đồng cỏ từ ~1~ đến ~N~. Để tưới nước cho ~1~ đồng cỏ John có thể chọn ~2~ cách, ~1~ là đào ở đồng cỏ đó ~1~ cái giếng hoặc lắp ống nối dẫn nước từ những đồng cỏ trước đó đã có nước tới.

Để đào một cái giếng ở đồng cỏ ~i~ cần ~1~ số tiền là ~W_i~ (~1 \leq~ ~W_i~ ~\leq 100~, ~000~). Lắp ống dẫn nước nối ~2~ đồng cỏ ~i~ và ~j~ cần ~1~ số tiền là ~P_{ij}~ ~(1 \leq~ ~P_{ij}~ ~\leq 100000~; ~P_{ij} = P_{ji}; P_{ii}=0)~.

Tính xem nông dân John phải chi ít nhất bao nhiêu tiền để tất cả các đồng cỏ đều có nước.

Input

 • Dòng ~1~: Một số nguyên duy nhất: ~N~
 • Các dòng ~2~.. ~N~ + ~1~: Dòng ~i+1~ chứa ~1~ số nguyên duy nhất: ~W_i~
 • Các dòng ~N+2~.. ~2N+1~: Dòng ~N+1+i~ chứa ~N~ số nguyên cách nhau bởi dấu cách; số thứ ~j~ là ~P_{ij}~

Output

 • Dòng ~1~: Một số nguyên duy nhất là chi phí tối thiểu để cung cấp nước cho tất cả các đồng cỏ.

Sample Input

4
5
4
4
3
0 2 2 2
2 0 3 3
2 3 0 4
2 3 4 0

Sample Output

9

Note

Có 4 đồng cỏ. Mất 5 tiền để đào 1 cái giếng ở đồng cỏ 1, 4 tiền để đào ở đồng cỏ 2, 3 và 3 tiền để đào ở đồng cỏ 4. Các ống dẫn nước tốn 2, 3, và 4 tiền tùy thuộc vào nó nối đồng cỏ nào với nhau.

Nông dân John có thể đào 1 cái giếng ở đồng cỏ thứ 4 và lắp ống dẫn nối đồng cỏ 1 với tất cả 3 đồng cỏ còn lại, chi phí tổng cộng là 3 + 2 + 2 + 2 = 9.


Comments

Please read the guidelines before commenting. • -14
  DoanHoangLong  commented on Aug. 14, 2023, 9:12 a.m.

  This comment is hidden due to too much negative feedback. Show it anyway.


 • -17
  DoanHoangLong  commented on Aug. 14, 2023, 9:11 a.m.

  This comment is hidden due to too much negative feedback. Show it anyway.


 • -12
  ntloc  commented on April 7, 2023, 8:34 a.m.

  This comment is hidden due to too much negative feedback. Show it anyway.