Problem list

ID Problem Category Points ▾ % AC # AC
olp_sc22_bstr Olympic Sinh Viên 2022 - Siêu cúp - Tìm xâu đẹp Olympic Sinh Viên 0.10 9.5% 6
olp_sc22_nonrepeat Olympic Sinh Viên 2022 - Siêu cúp - Trò chơi trên xâu Olympic Sinh Viên 0.10 7.7% 1
olp_sc22_knpoints Olympic Sinh Viên 2022 - Siêu cúp - K điểm gần nhất Olympic Sinh Viên 0.10 0.0% 0
bedao_m16_binarysort Bedao Mini Contest 16 - BINARY SORT Bedao Contest 0.10 24.6% 267
hello23_a Khai Trương Bīngqílín Bedao Contest 0.10 33.8% 577
bignum Xử lý số nguyên lớn ICPC 0.09 36.0% 583
bwpoints VOI 11 Bài 4 - Nối điểm đen trắng HSG Quốc gia 0.09 43.7% 651
insul Cách nhiệt OI Style 0.09 51.4% 388
qbhv Hoán vị chữ cái ICPC 0.09 47.8% 452
qbmseq VOI 07 Bài 1 - Dãy con không giảm dài nhất HSG Quốc gia 0.09 34.5% 323
qbseq Dãy con dài nhất có tổng chia hết cho K ICPC 0.09 34.1% 658
substr Xâu con ICPC 0.09 35.8% 1485
auction Going Once, Going Twice, Gone! OI Style 0.08 37.1% 407
linegame VOI 09 Bài 1 - Trò chơi với băng số HSG Quốc gia 0.08 49.2% 617
lnacs VOI 10 Bài 1 - Dãy con chung không liền kề dài nhất HSG Quốc gia 0.08 37.8% 654
mdigits2 First Number OI Style 0.08 38.7% 217
mink Huyền thoại Lục Vân Tiên ICPC 0.08 51.2% 844
mulone Nhân 1 ICPC 0.08 32.8% 191
nkcity Xây dựng thành phố OI Style 0.08 63.2% 881
nkdivseq Dãy chia hết OI Style 0.08 57.7% 267
nkinv Dãy nghịch thế OI Style 0.08 37.5% 941
nkjump VOI 08 Bài 2 - Lò cò HSG Quốc gia 0.08 34.6% 402
nkletter Gửi thư OI Style 0.08 35.7% 313
nkrez Hội trường OI Style 0.08 43.2% 983
qbmst Cây khung nhỏ nhất (HEAP) ICPC 0.08 50.9% 1116
qmax Giá trị lớn nhất ICPC 0.08 35.0% 854
rotation Quay bánh xe OI Style 0.08 65.2% 250
fcb015_mdist Beginner Free Contest 15 - MDIST Free Contest 0.08 70.8% 216
bonus VOI 11 Bài 1 - Phần thưởng HSG Quốc gia 0.07 58.8% 1057
maxarr1 Help Conan 12! OI Style 0.07 35.7% 634
nkcable Nối mạng OI Style 0.07 63.1% 842
nklineup Xếp hàng OI Style 0.07 58.6% 964
nksgame VOI 08 Bài 1 - Trò chơi với dãy số HSG Quốc gia 0.07 18.4% 1220
vmunch Gặm cỏ OI Style 0.07 39.3% 821
vratf Những con đường quanh nông trang OI Style 0.07 52.4% 471
usaco21ob_acow2 USACO 2021 - Open - Bronze - Acowdemia II USACO 0.07 34.2% 35
bones Xúc xắc bò OI Style 0.06 52.9% 1341
floyd Floyd hoặc Dijkstra (Cơ bản) ICPC 0.06 24.9% 610
latgach Lát gạch ICPC 0.06 24.6% 792
nkabd Số phong phú OI Style 0.06 40.3% 1168
nkpalin Chuỗi đối xứng OI Style 0.06 42.8% 804
qbstr Xâu con chung dài nhất ICPC 0.06 51.8% 1107
vbgrass Bãi cỏ ngon nhất OI Style 0.06 58.2% 606
vsteps VM 08 Bài 01 - Bậc thang VNOI Marathon 0.06 53.5% 1261
fcb032_multitable Beginner Free Contest 32 - MULTITABLE Free Contest 0.06 56.2% 602
fcb030_tribeau Beginner Free Contest 30 - TRIBEAU Free Contest 0.06 36.5% 571
lis Dãy con tăng dài nhất (bản khó) ICPC 0.05 38.0% 1991
nknumfre Số thân thiện OI Style 0.05 55.4% 1237
nktick Xếp hàng mua vé OI Style 0.05 55.0% 1732
qbmax Đường đi có tổng lớn nhất ICPC 0.05 27.0% 1567