Problem list

ID Problem Category Points % AC ▾ # AC
fct006_vuonhoa Free Contest Testing Round 6 - VUONHOA Free Contest 0.50 56.4% 69
fcb032_multitable Beginner Free Contest 32 - MULTITABLE Free Contest 0.06 56.3% 604
fc132_exponential Free Contest 132 - EXPONENTIAL Free Contest 1.10 56.3% 599
mars VO 12 Bài 5 - Chỉnh sửa ảnh VNOI Online 0.86 56.3% 7
nhpaint Naruto học máy tính ICPC 0.84 56.3% 18
fc115_twoearray Free Contest 115 - TWOEARRAY Free Contest 0.50 56.3% 32
bedao_m02_delgcd Bedao Mini Contest 02 - DELGCD Bedao Contest 0.15 56.3% 57
fct013_function Free Contest Testing Round 13 - FUNCTION Free Contest 0.80 56.2% 511
usaco21og_unicow USACO 2021 - Open - Gold - United Cows of Farmer John USACO 0.40 56.2% 97
bedao_r04_simple Bedao Regular Contest 04 - SIMPLE Bedao Contest 0.10 56.1% 471
bill Hóa đơn tiền điện OI Style 0.30 56.0% 50
training IOI07 Training OI Style 1.80 56.0% 14
fcb026_sumxor Beginner Free Contest 26 - SUMXOR Free Contest 0.10 56.0% 43
fc059_ladder Free Contest 59 - LADDER Free Contest 0.50 55.9% 61
voxor VO 16 Bài 2 - XOR dãy số VNOI Online 1.00 55.9% 183
fc080_absmax Free Contest 80 - ABSMAX Free Contest 0.80 55.9% 390
hspc14j Sàng ICPC 0.33 55.8% 82
ham12 VOI 12 Bài 1 - Khoảng cách Hamming HSG Quốc gia 0.20 55.8% 219
fc022_lotarie Free Contest 22 - LOTARIE Free Contest 0.50 55.8% 77
secondthread_tree_circumference Circumference of a Tree Educational 0.30 55.7% 180
houses Những ngôi nhà OI Style 0.23 55.7% 36
fcb048_xorq Beginner Free Contest 48 - XORQ Free Contest 0.20 55.7% 63
nkracing Vòng đua F1 OI Style 0.16 55.7% 420
fcb027_divcandy Beginner Free Contest 27 - DIVCANDY Free Contest 0.11 55.6% 357
ioi21_parks IOI 2021 - Ngày 1 - Bài 3 - Fountain Parks International Olympiad in Informatics 1.00 55.6% 5
fcb030_strin Beginner Free Contest 30 - STRIN Free Contest 0.30 55.6% 89
fc107_dollbox Free Contest 107 - DOLLBOX Free Contest 0.80 55.6% 22
fct013_areasum Free Contest Testing Round 13 - AREASUM Free Contest 0.80 55.6% 49
fct025_library Free Contest Testing Round 25 - LIBRARY Free Contest 0.70 55.6% 184
fct039_flip Free Contest Testing Round 39 - FLIP Free Contest 0.70 55.6% 20
nknumfre Số thân thiện OI Style 0.05 55.5% 1243
icpc21_national_f ICPC 2021 vòng Quốc gia - Bài F: Final Ranking ICPC 0.20 55.5% 277
mdigits Counting Digits ICPC 0.32 55.4% 60
ioibin Các thùng nước ICPC 0.10 55.4% 1004
fc138_bee Free Contest 138 - BEE Free Contest 0.70 55.4% 247
fc129_relax Free Contest 129 - RELAX Free Contest 0.50 55.3% 62
haoi5000 HAOI 5000 ICPC 0.36 55.3% 40
fc135_revstr Free Contest 135 - REVSTR Free Contest 0.70 55.1% 252
bedao_g02_litpath Bedao Grand Contest 02 - LITPATH Bedao Contest 0.90 55.1% 37
chain2 Chuỗi từ OI Style 0.27 55.1% 425
bedao_m09_bracket Bedao Mini Contest 09 - BRACKET Bedao Contest 0.40 55.1% 255
nktick Xếp hàng mua vé OI Style 0.05 55.1% 1742
mminper Minimum Permutation ICPC 0.71 55.0% 22
fc126_kperm Free Contest 126 - KPERM Free Contest 0.61 55.0% 121
fct035_ranking Free Contest Testing Round 35 - RANKING Free Contest 0.70 55.0% 313
fcb039_newyear Beginner Free Contest 39 - NEWYEAR Free Contest 0.20 54.9% 185
fc057_knumber Free Contest 57 - KNUMBER Free Contest 0.31 54.8% 157
fc_fyt_day1_conseq Free Contest FYT Code Cup - Ngày 1 - CONSEQ Free Contest 0.50 54.8% 16
fcb042_socola Beginner Free Contest 42 - SOCOLA Free Contest 0.20 54.8% 165
vostour VOSTOUR OI Style 0.90 54.8% 20