ICPC 2021 miền Bắc - Bài B: Shoes Game

View as PDF

Submit solution

Points: 0.05
Time limit: 1.0s
Memory limit: 256M
Input: stdin
Output: stdout

Problem source:
ICPC 2021 miền Bắc
Problem type
Allowed languages
C, C++, Java, Kotlin, Pascal, PyPy, Python, Scratch

Lưu ý: Sử dụng giới hạn thời gian/bộ nhớ ở trang web OJ thay vì giới hạn trong đề.

In case the statement didn't load correctly, you can download the statement here: Statement


Comments

Please read the guidelines before commenting.  • -4
    nictysine1   commented on 2, Apr, 2022, 9:58

    dùng kmp


  • 2
    khanhtuanitk20   commented on 25, Dec, 2021, 23:06

    mình xin nói ý tưởng bài này đơn giản là : tính tổng r xuất ra tổng âm