Problem list

ID Problem Category Points % AC ▾ # AC
vmswap VM 12 Bài 18 - Đổi chỗ VNOI Marathon 0.47 63.2% 21
icpc22_mn_k ICPC 2022 miền Nam - K: HTML ICPC 0.30 63.2% 99
fc140_strongpasswd Free Contest 140 - STRONGPASSWD Free Contest 0.70 63.1% 395
nkcity Xây dựng thành phố OI Style 0.08 63.0% 968
usaco21og_perm USACO 2021 - Open - Gold - Permutation USACO 1.00 63.0% 14
fc077_first Free Contest 77 - FIRST Free Contest 0.80 63.0% 15
fc009_remsqr Free Contest 9 - REMSQR Free Contest 0.50 62.9% 92
ttrip Tham quan Thành Cổ OI Style 0.34 62.8% 267
nkcable Nối mạng OI Style 0.07 62.6% 907
vmdaobit VM 15 Bài 01 - Đảo bit VNOI Marathon 0.48 62.5% 38
icpc21_regional_b Backbone Network ICPC 0.30 62.4% 189
bedao_g07_password Bedao Grand Contest 07 - PASSWORD Bedao Contest 0.90 62.4% 305
atcoder_dp_r Atcoder Educational DP Contest R - Walk Atcoder 0.30 62.3% 304
nkmobile IOI01 Mobiles OI Style 0.23 62.3% 111
fcb045_trungthu Beginner Free Contest 45 - TRUNGTHU Free Contest 0.20 62.3% 516
fc074_fbase Free Contest 74 - FBASE Free Contest 0.30 62.2% 18
lqdxeui 2 xe ủi ICPC 0.45 62.1% 114
nkedit Hiệu chỉnh văn bản OI Style 0.20 62.1% 29
pvhpassword Mật khẩu an toàn VOJ 0.05 62.1% 861
nkh Tách Từ OI Style 0.18 62.0% 160
coci2021_r6_anagramistica COCI 2020/2021 - Contest 6 - Anagramistica COCI 0.70 62.0% 39
bedao_m04_parity Bedao Mini Contest 04 - PARITY Bedao Contest 0.15 62.0% 104
fc124_binarystring Free Contest 124 - BINARYSTRING Free Contest 0.13 61.9% 177
fc036_countingsheep Free Contest 36 - COUNTINGSHEEP Free Contest 0.35 61.9% 12
fcb039_nearnum Beginner Free Contest 39 - NEARNUM Free Contest 0.20 61.9% 553
v8org Tổ chức đối lập OI Style 0.15 61.9% 375
vo17sort VO 17 Bài 4 - Exploding kittens VNOI Online 1.00 61.8% 15
fc115_gcd Free Contest 115 - GCD Free Contest 0.50 61.7% 24
icpc22_national_f ICPC 2022 vòng Quốc gia - F: First Name Last Name ICPC 0.10 61.6% 321
traka TRAKA OI Style 0.88 61.5% 7
fc088_table Free Contest 88 - TABLE Free Contest 0.60 61.5% 8
fct031_strop Free Contest Testing Round 31 - STROP Free Contest 0.70 61.4% 87
fc086_ranking Free Contest 86 - RANKING Free Contest 0.07 61.4% 197
coci1920_r5_zapina COCI 2019/2020 - Contest 5 - Zapina COCI 1.50 61.3% 143
fc123_balls Free Contest 123 - BALLS Free Contest 0.17 61.2% 301
fc042_socola Free Contest 42 - SOCOLA Free Contest 0.43 61.2% 84
fc139_cube Free Contest 139 - CUBE Free Contest 0.70 61.1% 474
errichto_matexp_cntpath Matrix Exponentiation - Count path Educational 0.40 61.0% 231
hspc14a Biến đổi cặp số ICPC 0.50 60.9% 33
bedao_g03_strcom Bedao Grand Contest 03 - STRCOM Bedao Contest 0.90 60.9% 13
bedao_g07_resort Bedao Grand Contest 07 - RESORT Bedao Contest 0.90 60.7% 59
fc078_absmin Free Contest 78 - ABSMIN Free Contest 0.80 60.5% 364
fc092_bquery Free Contest 92 - BQUERY Free Contest 0.46 60.5% 25
fcb016_str Beginner Free Contest 16 - STR Free Contest 0.10 60.4% 213
kcoin VO 12 Bài 3 - Trò chơi với đồng xu VNOI Online 0.41 60.2% 46
fc078_avemax Free Contest 78 - AVEMAX Free Contest 0.80 60.1% 210
fc118_word Free Contest 118 - WORD Free Contest 0.50 60.1% 120
catalan Dãy số Catalan ICPC 0.15 60.0% 169
facup VM 08 Bài 19 - Cúp FA VNOI Marathon 0.51 60.0% 14
mexico IOI06 The Valley of Mexico OI Style 1.27 60.0% 3