COCI 2016/2017 - Contest 4 - Kartomat

View as PDF

Submit solution

Points: 0.25 (partial)
Time limit: 1.0s
Memory limit: 32M
Input: stdin
Output: stdout

Suggester:
Problem source:
COCI 2016/2017 - Contest 4
Problem type
Allowed languages
C, C++, Java, Kotlin, Pascal, PyPy, Python, Scratch

Máy bán vé tự động là một thiết bị tương tự máy ATM và được giới thiệu bởi công ty Đường sắt Croatia nhằm mục đích hỗ trợ hành khách mua vé tàu một cách thuận tiện hơn. Bước đầu tiên khi mua vé là chọn điểm đến trong hành trình của bạn. Điểm đến có thể là một trong ~N~ địa điểm được cung cấp sẵn, mỗi địa điểm là tên của những vùng địa phương hoặc các điểm đến nổi tiếng thế giới. Bạn chọn điểm đến bằng cách nhập theo tên của địa điểm đó. Sau mỗi lần nhập thêm một kí tự mới, số lượng điểm đến khả thi sẽ giảm đi.

Bố cục bàn phím ban đầu hiển thị trên màn hình được mô tả bằng hình vẽ dưới đây. Để biểu diễn bàn phím, chúng ta sẽ dùng bốn mảng kí tự với độ dài ~8~.

Sau mỗi lần nhập thêm một kí tự, bàn phím sẽ đổi bố cục. Chỉ những kí tự có thể nhập trong bước tiếp theo mới được giữ lại (tuỳ thuộc vào các địa điểm có thể chọn còn lại). Các kí tự không được giữ lại sẽ được thay thế bằng kí tự *.

Viết chương trình nhập vào ~N~ điểm đến và một vài kí tự đầu (không phải toàn bộ kí tự) của điểm đến được chọn. Bạn hãy in ra bố cục của bàn phím trước khi nhập kí tự tiếp theo. Dữ liệu vào đảm bảo bạn sẽ không được cung cấp toàn bộ tên của điểm đến.

Input

Dòng đầu tiên chứa số nguyên ~N~ ~(1 \le N \le 50)~.

~N~ dòng tiếp theo, mỗi dòng chứa một xâu (tối đa ~100~ kí tự) chỉ gồm các chữ cái in hoa trong bảng chữ cái tiếng Anh.

Dòng cuối cùng chứa một xâu - các kí tự đầu của điểm đến đã chọn.

Output

In ra bố cục của bàn phím theo yêu cầu của đề bài.

Sample 1

Input
4
ZAGREB
SISAK
ZADAR
ZABOK
ZA
Output
****B*D*
*G******
********
********

Sample 2

Input
4
SPLIT
VINKOVCI
NOVSKA
RIJEKA
VINKO
Output
********
********
********
V*******

Sample 3

Input
4
AAAABCD
AAAABCA
AAAACDE
AAAAAAA
AAAA
Output
***ABC**
********
********
********

Note

Giải thích test ví dụ đầu tiên: Sau khi gõ các kí tự ZA, kí tự thứ ba có thể là G nếu bạn muốn đến Zagreb, D nếu bạn muốn đến Zadar, và B nếu bạn muốn đến Zabok.


Comments

Please read the guidelines before commenting.


There are no comments at the moment.