Free Contest 123 - BALLS

View as PDF

Submit solution

Points: 0.17 (partial)
Time limit: 1.0s
Memory limit: 256M

Problem type
Allowed languages
C, C++, Go, Java, Kotlin, Pascal, PyPy, Python, Rust, Scratch

In case the statement didn't load correctly, you can download the statement here: Statement

Lưu ý: các bạn không nhập, xuất dữ liệu bằng file kể cả khi đề bài có yêu cầu. Đọc, ghi dữ liệu được thực hiện ở stdin và stdout.


Comments

Please read the guidelines before commenting.  • -1
    vendettas  commented on Sept. 18, 2023, 7:59 a.m.

    ? với các giá trị 2 2 thì chỉ có 1 cách chọn duy nhất thôi chứ?