Problem list

ID Problem ▴ Category Points % AC # AC
tht21_kvc_badmi Tin học trẻ 2021 - Vòng Khu vực - Bảng C - Thi đấu cầu lông Tin học trẻ 0.80 26.6% 180
tht21_skc_seq Tin học trẻ 2021 - Vòng sơ khảo - Bảng C - Dãy số tự nhiên Tin học trẻ 0.50 15.8% 24
tht21_skc_xor Tin học trẻ 2021 - Vòng sơ khảo - Bảng C - Tổng XOR Tin học trẻ 1.20 13.6% 66
tht21_skc_brick Tin học trẻ 2021 - Vòng sơ khảo - Bảng C - Xếp gạch Tin học trẻ 0.30 27.7% 427
tht21_tphcm_ckc_ones Tin học trẻ 2021 TPHCM - Vòng Chung kết - Bảng C - Ones Tin học trẻ 0.70 16.5% 61
tht21_tphcm_ckc_paths Tin học trẻ 2021 TPHCM - Vòng Chung kết - Bảng C - Paths Tin học trẻ 0.70 36.9% 120
tht21_tphcm_ckc_restore Tin học trẻ 2021 TPHCM - Vòng Chung kết - Bảng C - Restore Tin học trẻ 0.70 45.9% 25
tht21_tphcm_ckc_robot Tin học trẻ 2021 TPHCM - Vòng Chung kết - Bảng C - Robot Tin học trẻ 0.70 5.9% 1
tht21_tphcm_ckc_triangles Tin học trẻ 2021 TPHCM - Vòng Chung kết - Bảng C - Triangles Tin học trẻ 0.70 32.9% 59
tht21_tphcm_slc_abcd Tin học trẻ 2021 TPHCM - Vòng Sơ Loại - Bảng C - ABCD Tin học trẻ 0.50 8.9% 20
tht21_tphcm_slc_square Tin học trẻ 2021 TPHCM - Vòng Sơ Loại - Bảng C - Hình vuông Tin học trẻ 0.50 10.0% 349
tht21_tphcm_slc_hopscotch Tin học trẻ 2021 TPHCM - Vòng Sơ Loại - Bảng C - Lò cò Tin học trẻ 0.50 26.2% 37
tht21_tphcm_slc_climb Tin học trẻ 2021 TPHCM - Vòng Sơ Loại - Bảng C - Đu đỉnh Tin học trẻ 0.50 14.3% 7
sec Tin mật OI Style 0.33 47.8% 392
dhfunc Tính hàm OI Style 1.16 13.8% 67
vphrank Tính hệ số OI Style 1.95 21.1% 22
wcalc Tính sai OI Style 0.21 53.1% 118
c11cal Tính toán OI Style 0.49 47.3% 111
pbcwater Tính toán lượng nước ICPC 0.20 42.9% 254
v8org Tổ chức đối lập OI Style 0.15 62.6% 493
ctree Tô màu nhỏ nhất ICPC 0.20 25.5% 254
rmq_simpseq Tối giản Educational 0.01 0.2% 1
vpartsum Tổng bộ phận OI Style 0.38 33.5% 49
gcdsum Tổng các ước chung lớn nhất ICPC 0.56 36.5% 142
c11num Tong nghich dao ICPC 1.82 27.6% 16
supersum Tổng siêu hạng ICPC 0.41 45.7% 27
vector Tổng vector ICPC 0.14 33.1% 381
mtotalf Total Flow ICPC 0.60 33.0% 31
pvoi14_3 TOUR OI Style 0.69 25.3% 53
trie_tquery TQUERY Educational 0.01 5.5% 22
trafficn Traffic Network ICPC 0.20 22.8% 378
carpet Trải thảm đỏ ICPC 1.29 17.9% 2
traka TRAKA OI Style 0.88 61.5% 7
vpc23_g Trạm phát sóng Viettel Programming Challenge 0.20 31.6% 24
nkdec Trang trí dàn đèn OI Style 0.68 33.6% 31
kmp_fencedecor Trang trí hàng rào Educational 0.01 5.6% 9
nkcard Tráo bài ICPC 0.35 26.7% 34
kway Trao đổi thông tin ICPC 0.46 39.9% 55
nk05ordr Trật tự ICPC 0.80 12.4% 45
vnoicup22_r1_d Traveling VNOI Cup 1.00 14.7% 82
tandv Treasures and Vikings ICPC 0.82 0.0% 0
treecst Tree Construction ICPC 1.25 28.1% 46
treek Tree counting ICPC 1.51 22.0% 16
treenum Tree Num ICPC 0.33 55.4% 23
tres Tresnja ICPC 0.75 38.5% 13
trezor Trezor ICPC 1.29 40.0% 2
tri_ TRI ICPC 1.54 45.5% 5
vostribo Tribonacci OI Style 0.54 30.2% 254
trie_torture TRIETORTURE Educational 0.01 2.9% 3
triomino Triomino Game ICPC 1.00 24.0% 6