Problem list

ID Problem Category Points % AC # AC ▾
fcb050_goal Beginner Free Contest 50 - GOAL Free Contest 0.20 19.6% 244
theme Đoạn cao trào của bản nhạc ICPC 0.16 26.5% 243
fc086_ranking Free Contest 86 - RANKING Free Contest 0.07 62.8% 243
c11comp Quản lí công ty 2 OI Style 0.95 47.2% 242
critical Thành phố trọng yếu OI Style 0.36 20.7% 242
voxor VO 16 Bài 2 - XOR dãy số VNOI Online 1.00 50.3% 242
dhbb2020_square Duyên Hải 2020 - Lớp 10 - Bài 2 - Số chính phương Duyên Hải Bắc Bộ 0.40 29.0% 242
fct039_compress Free Contest Testing Round 39 - COMPRESS Free Contest 0.70 69.3% 242
cutseqs Cắt dãy ICPC 0.79 37.5% 240
dhbb2020_led Duyên Hải 2020 - Lớp 10 - Bài 1 - LED Duyên Hải Bắc Bộ 0.10 21.5% 240
icpc22_mb_h ICPC 2022 miền Bắc - H: MEDIAN ICPC 0.60 28.2% 240
c11id Mã số OI Style 0.20 37.3% 239
olp304_18_golf Olympic 30/4 2018 - Khối 10 - Bài 3 - GOLF Olympic 30/4 0.50 40.7% 239
bedao_r14_seq Bedao Regular Contest 14 - SEQ Bedao Contest 0.30 28.6% 239
fcb023_power3 Beginner Free Contest 23 - POWER3 Free Contest 0.10 18.0% 238
bedao_m10_hidden Bedao Mini Contest 10 - HIDDEN Bedao Contest 0.20 24.7% 238
fcc2022q4_powk Free Contest Cup 2022 Q4 - POWK Free Contest 0.70 36.3% 238
bedao_m19_line Bedao Mini Contest 19 - LINE Bedao Contest 0.10 31.6% 238
jobset VOI 14 Bài 6 - Chọn Công Việc HSG Quốc gia 1.45 48.8% 237
dhrect Trò chơi xếp hình chữ nhật OI Style 0.62 25.5% 236
bedao_m01_cntpair Bedao Mini Contest 01 - CNTPAIR Bedao Contest 0.15 44.7% 236
voi22_graph VOI 22 Bài 2 - Đặc trưng đồ thị HSG Quốc gia 1.00 14.8% 236
vnoicup22_r3_b Bracket removal VNOI Cup 0.30 30.5% 236
bedao_m14_confession Bedao Mini Contest 14 - CONFESSION Bedao Contest 0.15 20.9% 236
kdiff Trồng hoa OI Style 0.48 32.5% 235
mdigits2 First Number OI Style 0.08 39.4% 234
mmaxper Rectangles Perimeter ICPC 0.13 66.7% 234
fcb046_bus Beginner Free Contest 46 - BUS Free Contest 0.20 48.2% 234
vnoicup23_final_a xuanquang1999 and the Problem Selection Process VNOI Cup 0.20 43.4% 234
fcb002_makerect Beginner Free Contest 2 - MAKERECT Free Contest 0.10 24.7% 232
fc128_sequenceweight Free Contest 128 - SEQUENCEWEIGHT Free Contest 0.54 53.6% 232
bedao_r08_kingdom Bedao Regular Contest 08 - KINGDOM Bedao Contest 0.50 24.3% 232
nkleague Giải bóng đá OI Style 0.20 30.4% 231
fcb052_divnotdiv Beginner Free Contest 52 - DIVNOTDIV Free Contest 0.20 29.3% 231
stone1 Rải sỏi ICPC 0.31 41.1% 230
pbcgangs Các băng đảng ICPC 0.23 41.3% 229
voi21_comnet VOI 21 Bài 2 - Mạng truyền thông HSG Quốc gia 1.00 14.6% 229
icpc21_beta_l ICPC Practice Contest 2021 - Luansheng Divisor ICPC 0.50 17.5% 229
fct053_repalind Free Contest Testing Round 53 - REPALIND Free Contest 0.70 46.6% 229
lqddiv Phân tập ICPC 0.31 25.6% 228
pvhoi2_clcs PVHOI 2.0 - Bài 1 - Chất lượng cuộc sống GSPVH 0.50 45.6% 228
fct025_library Free Contest Testing Round 25 - LIBRARY Free Contest 0.70 58.4% 228
fct028_socola Free Contest Testing Round 28 - SOCOLA Free Contest 0.70 59.3% 228
bedao_m12_modsort Bedao Mini Contest 12 - MODSORT Bedao Contest 0.15 13.1% 228
geo_e Khoảng cách từ điểm đến đường thẳng Educational 0.10 29.2% 227
bedao_m21_c Bedao Mini Contest 21 - Cắt dây Bedao Contest 0.15 18.0% 227
robocon VOI 12 Bài 5 - Robocon HSG Quốc gia 0.31 18.4% 226
bedao_r11_abstring Bedao Regular Contest 11 - ABSTRING Bedao Contest 0.10 20.2% 226
ptree Cây P đỉnh (Cơ bản) ICPC 0.22 27.1% 225
fc059_dice Free Contest 59 - DICE Free Contest 0.50 59.3% 225