Editorial for Bedao Regular Contest 16 - MAXPROD


Remember to use this editorial only when stuck, and not to copy-paste code from it. Please be respectful to the problem author and editorialist.
Submitting an official solution before solving the problem yourself is a bannable offence.

Chúng ta sẽ xem xét cách làm nếu chỉ có một cặp số ~(a, b)~ với ~k~ thao tác. Giả sử ~a < b~, ta sẽ sử dụng tham lam để tối ưu: ta sử dụng ~\max(b - a, k)~ thao tác lên số đầu tiên, và nếu còn thừa thao tác, ta sẽ chia đều chúng sang hai số. Vì vậy, đáp án cho một cặp số ~(a, b)~ sử dụng ~k~ thao tác sẽ là ~(b + \left \lceil{\frac{k - max(b - a, k)}{2}}\right \rceil, b + \left \lfloor{\frac{k - max(b - a, k)}{2}}\right \rfloor)~.

Trở lại bài toán, dễ thấy để đạt kết quả tối ưu nhất, ta nên dồn toàn bộ ~k~ thao tác vào một vị trí. Vì vậy, ta sẽ duyệt qua toàn bộ các cặp số ~(a_i, b_i)~ để tìm giá trị lớn nhất.

Code mẫu

#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
#define fastIO ios_base::sync_with_stdio(false), cin.tie(NULL);
#define FF first
#define SS second
#define eps 1e-9
#define PI aocs(-1.0)
// VECTOR (6)
#define pb push_back
#define sz(x) (int)x.size()
#define all(x) (x).begin(), (x).end()
#define lb lower_bound
#define ub upper_bound
#define uniq(x) sort(all((x))), (x).resize(unique(all((x))) - (x).begin());
// BIT (6)
#define BIT(x, i) (((x)>>(i))&1)
#define MASK(i) (1LL<<(i))
#define CNTBIT(x) __builtin_popcountll(x)
#define ODDBIT(x) __builtin_parityll(x)
#define SUBSET(big, small) (((big)&(small))==(small))
#define FIRSTBIT(x) __builtin_ctzll(x)
//typedef
typedef long long ll;
typedef unsigned long long ull;
typedef long double ld;
typedef pair<int, int> ii;

/* */
template <class T>
bool minimize(T &a, const T &b) {
  if(a > b) {a = b; return 1;}
  return 0;
}
template <class T>
bool maximize(T &a, const T &b) {
  if(a < b) {a = b; return 1;}
  return 0;
}
/* */

/* CODE BELOW */
const int N = 1e5 + 7, M = 1e9 + 7;
const int MOD = 1e9 + 7;
const int oo = 1e9 + 7;

int n, k;
int a[N], b[N];
ll cost[N];

signed main() {
  fastIO;
  cin >> n >> k;
  for(int i=1;i<=n;i++) cin >> a[i];
  for(int i=1;i<=n;i++) cin >> b[i];

  ll ans = 0, sum = 0;
  for(int i=1;i<=n;i++) {
    if(a[i] > b[i]) swap(a[i], b[i]);

    int tmpK = k;
    int tmp = min(b[i] - a[i], k);
    int tmpA = a[i] + tmp, tmpB = b[i];
    tmpK-= tmp;

    tmpA+= tmpK / 2;
    tmpB+= tmpK / 2 + (tmpK % 2);

    sum+= 1LL * a[i] * b[i];
    cost[i] = 1LL * tmpA * tmpB;
  }

  for(int i=1;i<=n;i++) {
    maximize(ans, sum - 1LL * a[i] * b[i] + cost[i]);
  }
  cout << ans;

  return 0;
}

Comments

Please read the guidelines before commenting.


There are no comments at the moment.