Problem list

ID Problem Category Points % AC # AC
pvhoi22_4_transit PVHOI 2.2 bài 4: Thế giới của những chuyến bay (70 điểm) GSPVH 0.70 5.8% 69
pvhoi22_5_lcp PVHOI 2.2 bài 5: Tiền tố chung dài nhất (70 điểm) GSPVH 1.20 6.4% 56
pvhoi22_6_digits PVHOI 2.2 bài 6: Biến đổi bảng chữ số (60 điểm) GSPVH 1.70 12.0% 42
fct025_dance Free Contest Testing Round 25 - DANCE Free Contest 0.70 22.3% 274
fct025_median Free Contest Testing Round 25 - MEDIAN Free Contest 0.70 35.9% 66
fct025_library Free Contest Testing Round 25 - LIBRARY Free Contest 0.70 55.1% 180
vnuoi22_inversion VNU OLYMPIAD INFORMATICS 2022 - Inversion VNUOI 0.50 31.4% 114
vnuoi22_query VNU OLYMPIAD INFORMATICS 2022 - Query VNUOI 1.00 0.0% 0
vnuoi22_post VNU OLYMPIAD INFORMATICS 2022 - Post VNUOI 1.00 14.1% 66
vnuoi22_minimum VNU OLYMPIAD INFORMATICS 2022 - Minimum VNUOI 0.50 3.6% 8
vnuoi22_page VNU OLYMPIAD INFORMATICS 2022 - Page VNUOI 1.00 13.1% 31
vnuoi22_delete VNU OLYMPIAD INFORMATICS 2022 - Delete VNUOI 1.50 18.4% 51
fcb039_newyear Beginner Free Contest 39 - NEWYEAR Free Contest 0.20 56.7% 166
fcb039_nearnum Beginner Free Contest 39 - NEARNUM Free Contest 0.20 63.8% 491
fcb039_median Beginner Free Contest 39 - MEDIAN Free Contest 0.20 51.3% 76
fcb039_shopabc Beginner Free Contest 39 - SHOPABC Free Contest 0.20 28.5% 100
fcb039_build Beginner Free Contest 39 - BUILD Free Contest 0.20 8.7% 18
olp304_18_banhkeo Olympic 30/4 2018 - Khối 10 - Bài 1 - BÁNH KẸO Olympic 30/4 0.30 42.5% 139
olp304_18_chiadat Olympic 30/4 2018 - Khối 10 - Bài 2 - CHIA ĐẤT Olympic 30/4 0.40 35.8% 232
olp304_18_golf Olympic 30/4 2018 - Khối 10 - Bài 3 - GOLF Chưa phân loại 0.50 38.5% 124
olp304_18_rate Olympic 30/4 2018 - Khối 11 - Bài 1 - Tần suất Olympic 30/4 0.40 23.6% 71
olp304_18_concor Olympic 30/4 2018 - Khối 11 - Bài 2 - Thu thập thông tin Olympic 30/4 0.50 22.5% 15
olp304_18_btree Olympic 30/4 2018 - Khối 11 - Bài 3 - Cây nhị phân Olympic 30/4 0.60 11.6% 10
fc135_bint1 Free Contest 135 - BINT1 Free Contest 0.70 53.0% 71
fc135_nutcollect Free Contest 135 - NUTCOLLECT Free Contest 0.70 19.2% 50
fc135_revstr Free Contest 135 - REVSTR Free Contest 0.70 31.2% 226
fc135_candy Free Contest 135 - CANDY Free Contest 0.70 43.5% 28
fc135_poker Free Contest 135 - POKER Free Contest 0.70 40.9% 111
draw Draw Chưa phân loại 1.00 29.4% 11
fct026_specpair Free Contest Testing Round 26 - SPECPAIR Free Contest 0.70 27.9% 199
fct026_mindsum Free Contest Testing Round 26 - MINDSUM Free Contest 0.70 16.9% 64
fct026_inv2x Free Contest Testing Round 26 - INV2X Free Contest 0.70 76.1% 458
icpc21_national_a ICPC 2021 vòng Quốc gia - Bài A: Arranging Marbles ICPC 0.90 19.6% 115
icpc21_national_b ICPC 2021 vòng Quốc gia - Bài B: Beautiful Board ICPC 0.50 34.5% 165
icpc21_national_d ICPC 2021 vòng Quốc gia - Bài D: Distinctive Tours ICPC 1.00 23.5% 13
icpc21_national_e ICPC 2021 vòng Quốc gia - Bài E: Even Paths ICPC 0.70 24.1% 48
icpc21_national_f ICPC 2021 vòng Quốc gia - Bài F: Final Ranking ICPC 0.20 54.5% 272
icpc21_national_g ICPC 2021 vòng Quốc gia - Bài G: Group Testing ICPC 0.10 44.9% 233
icpc21_national_h ICPC 2021 vòng Quốc gia - Bài H: Hallway Tiling ICPC 1.40 34.5% 28
icpc21_national_j ICPC 2021 vòng Quốc gia - Bài J: Jewel Box ICPC 1.40 39.9% 72
icpc21_national_l ICPC 2021 vòng Quốc gia - Bài L: Lucky Pair ICPC 1.10 27.1% 216
icpc21_national_m ICPC 2021 vòng Quốc gia - Bài M: Master Chef ICPC 1.50 35.3% 69
icpc21_national_k ICPC 2021 vòng Quốc gia - Bài K: K-query ICPC 1.90 33.8% 12
icpc21_national_c ICPC 2021 vòng Quốc gia - Bài C: Congruent Triangles ICPC 1.40 17.6% 41
icpc21_national_i ICPC 2021 vòng Quốc gia - Bài I: ICPC Problem Selection ICPC 1.00 27.7% 126
fcb040_cardgame Beginner Free Contest 40 - CARDGAME Free Contest 0.20 50.3% 271
fcb040_basic Beginner Free Contest 40 - BASIC Free Contest 0.20 48.3% 81
fcb040_possible Beginner Free Contest 40 - POSSIBLE Free Contest 0.20 29.2% 160
fcb040_kmemory Beginner Free Contest 40 - KMEMORY Free Contest 0.20 31.0% 113
fcb040_triplegame Beginner Free Contest 40 - TRIPLEGAME Free Contest 0.20 44.7% 52