COCI 2016/2017 - Contest 7 - Uzastopni

View as PDF

Submit solution

Points: 0.40 (partial)
Time limit: 1.0s
Memory limit: 64M
Input: stdin
Output: stdout

Suggester:
Problem source:
COCI 2016/2017 - Contest 7
Problem type
Allowed languages
C, C++, Java, Kotlin, Pascal, PyPy, Python, Scratch

Hãy in ra tất cả các cách mà ta có thể thu được số nguyên dương ~N~ bằng cách lấy tổng nhiều (hai hoặc hơn) số nguyên dương liên tiếp.

Input

Dòng đầu tiên chứa một số nguyên dương ~N\,(3 \le N \le 10^{10})~.

Output

Với mỗi bộ các số nguyên dương liên tiếp có tổng bằng ~N~, in ra trên mỗi dòng số đầu tiên và số cuối cùng trong bộ số đó. Thứ tự in ra các bộ số là không quan trọng. Dữ liệu đầu vào đảm bảo sẽ có ít nhất một bộ số nguyên dương liên tiếp thỏa mãn đề bài.

Sample 1

Input
10
Output
1 4
Giải thích

~10 = 1 + 2 + 3 + 4~

Sample 2

Input
27
Output
13 14
8 10
2 7

Comments

Please read the guidelines before commenting.


There are no comments at the moment.