Free Contest 130 - PLACE

View as PDF

Submit solution

Points: 0.50 (partial)
Time limit: 1.0s
Memory limit: 256M

Problem type
Allowed languages
C, C++, Java, Kotlin, Pascal, PyPy, Python, Scratch

Lưu ý: các bạn không nhập, xuất dữ liệu bằng file kể cả khi đề bài có yêu cầu. Đọc, ghi dữ liệu được thực hiện ở stdin và stdout.

In case the statement didn't load correctly, you can download the statement here: Statement


Comments

Please read the guidelines before commenting. • 2
  _nlmky04   commented on Sept. 19, 2021, 8:57 a.m.

  Rạp phim 1 hàng 10^9 ghế là 10 cái nước Việt Nam mình ngồi r. Rạp phim thế giới phết


 • -6
  theadanielskocher   commented on Sept. 15, 2021, 7:57 a.m.

  This comment is hidden due to too much negative feedback. Show it anyway.


 • 0
  SPyofgame   commented on Sept. 12, 2021, 12:49 a.m.

  Unofficial Solution:

  https://hackmd.io/@SPyofgame/fc130_place