Free Contest 130 - PLACE

View as PDF

Submit solution

Points: 0.50 (partial)
Time limit: 1.0s
Memory limit: 256M

Problem type

Lưu ý: các bạn không nhập, xuất dữ liệu bằng file kể cả khi đề bài có yêu cầu. Đọc, ghi dữ liệu được thực hiện ở stdin và stdout.

In case the statement didn't load correctly, you can download the statement here: Statement


Comments

Please read the guidelines before commenting. • 0
  _nlmky04  commented on 19, Sep, 2021, 8:57

  Rạp phim 1 hàng 10^9 ghế là 10 cái nước Việt Nam mình ngồi r. Rạp phim thế giới phết


 • 0
  Nguyễn Đình Hải Đăng - 9/1  commented on 15, Sep, 2021, 7:57

  Hello AE


 • -4
  Võ Hoàng Anh  commented on 12, Sep, 2021, 0:49

  Unofficial Solution:

  https://hackmd.io/@SPyofgame/fc130_place