COCI 2016/2017 - Contest 5 - Unija

View as PDF

Submit solution

Points: 1.10 (partial)
Time limit: 1.0s
Memory limit: 64M
Input: stdin
Output: stdout

Suggester:
Problem source:
COCI 2016/2017 - Contest 5
Problem type
Allowed languages
C, C++, Go, Java, Kotlin, Pascal, PyPy, Python, Rust, Scratch

Có ~N~ hình chữ nhật, tâm của các hình chữ nhật trùng với gốc tọa độ ~O~ của hệ tọa độ ~Oxy~. Cạnh của chúng song song với các trục tọa độ. Mỗi hình chữ nhật là duy nhất được xác định với chiều rộng (dọc theo trục ~Ox~) và chiều dài (dọc theo trục ~Oy~). Các bạn có thể xem hình minh họa của test ví dụ ~1~ để hiểu rõ hơn.

Mirko đã tô màu mỗi hình chữ nhật bằng một màu nhất định và anh ta muốn biết diện tích của phần được tô màu. Nói cách khác, anh ta muốn biết có bao nhiêu ô vuông đơn vị (kích thước ~1 \times 1~) thuộc ít nhất một hình chữ nhật.

Input

Dòng đầu chứa số nguyên ~N~ ~(1 \leq N \leq 1 \times 10^6)~ là số lượng hình chữ nhật.

~N~ dòng tiếp theo mỗi dòng chứa hai số nguyên chẵn ~X~ và ~Y~ ~(2 \leq X, Y \leq 10^7)~, lần lượt là chiều dài và chiều rộng của hình chữ nhật tương ứng.

Output

Dòng duy nhất chứa kết quả là diện tích phần được tô màu.

Sample Input 1

3
8 2
4 4
2 6

Sample Output 1

28

Sample Input 2

5
2 10
4 4
2 2
8 8
6 6

Sample Output 2

68

Subtask

  • ~40\%~ số test, tất cả các số ở input đều bé hơn ~3333~.
  • ~50\%~ số test tiếp theo, không có hình chữ nhật nào nằm hoàn toàn trong một hình chữ nhật khác.
  • ~10\%~ số test còn lại không có ràng buộc gì thêm.

Comments

Please read the guidelines before commenting.


There are no comments at the moment.