COCI 2016/2017 - Contest 6 - Savrsen

View as PDF

Submit solution

Points: 0.75 (partial)
Time limit: 2.5s
Memory limit: 128M
Input: stdin
Output: stdout

Suggester:
Problem source:
COCI 2016/2017 - Contest 6
Problem types
Allowed languages
C, C++, Go, Java, Kotlin, Pascal, PyPy, Python, Rust, Scratch

Một số được ~N~ gọi là hoàn hảo nếu ~N~ bằng tổng của các ước khác ~N~ của ~N~. Chẳng hạn, ~28~ hoàn hảo vì ~28 = 1 + 2 + 4 + 7 + 14~.

Dựa vào định nghĩa trên, ta đưa ra độ thiếu hoàn hảo của số ~N~: ~F(N)~ = Giá trị tuyệt đối giữa ~N~ và tổng các ước khác ~N~ của ~N~. Chẳng hạn:

 • ~F(6) = |6 - 1 - 2 - 3| = 0~
 • ~F(11) = |11 - 1| = 10~
 • ~F(24) = |24 - 1 - 2 - 3 - 4 - 6 - 8 - 12| = |-12| = 12~

Hãy viết một chương trình nhập vào hai số nguyên ~A, B~ và in ra tổng độ thiếu hoàn hảo của các số nằm giữa ~A~ và ~B~, hay nói cách khác là tổng ~F(A) + F(A + 1) + ... + F(B)~.

Input

Một dòng duy nhất chứa hai số ~A~ và ~B~ ~(1 \le A \le B \le 10^7)~.

Output

Một dòng duy nhất chứa tổng ~F(A) + F(A + 1) + ... + F(B)~.

Sample Input 1

1 9

Sample Output 1

21

Sample Input 2

24 24

Sample Output 2

12
Giải thích test đề thứ nhất:

Độ thiếu hoàn hảo của các số từ ~1~ đến ~9~ là: ~1, 1, 2, 1, 4, 0, 6, 1, 5~.


Comments

Please read the guidelines before commenting. • 3
  hxano  commented on April 27, 2023, 2:20 p.m.

  bài này đặt trọng tâm vào bộ nhớ hơn là tốc độ nhé :3


 • 6
  phannhattan  commented on Nov. 20, 2021, 9:00 a.m.

  bài này làm sao để không bị RTE vậy mọi người


  • -101
   tranminhchinh  commented on Jan. 20, 2022, 2:03 p.m.

   This comment is hidden due to too much negative feedback. Show it anyway.