COCI 2016/2017 - Contest 7 - Igra

View as PDF

Submit solution

Points: 0.70 (partial)
Time limit: 1.0s
Memory limit: 64M
Input: stdin
Output: stdout

Suggester:
Problem source:
COCI 2016/2017 - Contest 7
Problem types
Allowed languages
C, C++, Java, Kotlin, Pascal, PyPy, Python, Scratch

Mirko và Slavko cảm thấy buồn chán trong chuyến đi trượt tuyết nên họ quyết định chơi một trò chơi như sau. Đầu tiên, Mirko chọn một số ~N~. Tiếp theo Slavko ghi lại ~N~ chữ cái mà anh ấy sẽ sử dụng để tạo ra từ của mình. Sau đó Mirko viết một từ gồm ~N~ chữ cái. Mục tiêu của Slavko là tạo ra một từ bằng cách sử dụng các chữ cái mà anh ấy chọn, nhưng không để một chữ cái nào trong từ của anh ấy trùng với chữ cái ở vị trí tương ứng trong từ của Mirko. Để làm cho trò chơi trở nên gay cấn hơn nữa, Slavko phải tìm ra từ thỏa mãn có thứ tự từ điển nhỏ nhất. Vì Mirko và Slavko còn bé, họ chỉ biết ~3~ chữ cái: a, bc.

Input

  • Dòng đầu tiên gồm số nguyên dương ~N~ ~(1 \le N \le 5000)~

  • Dòng tiếp theo gồm một xâu có ~N~ chữ cái a, b hoặc c, những chữ cái mà Slavko đã chọn

  • Dòng thứ ba gồm một xâu có ~N~ chữ cái a, b hoặc c, từ của Mirko.

Output

In ra từ có thứ tự từ điển nhỏ nhất thỏa mãn.

Sample 1

Input
3
abc
abc
Output
bca

Sample 2

Input
4
baba
baab
Output
abba

Sample 3

Input
5
aaabc
abcba
Output
baaac

Subtask

  • ~4~ test đầu có có ~N \le 20~
  • ~6~ test còn lại không có điều kiện gì thêm

Comments

Please read the guidelines before commenting.


There are no comments at the moment.