COCI 2016/2017 - Contest 2 - Prosjecni

View as PDF

Submit solution

Points: 1.00 (partial)
Time limit: 1.0s
Memory limit: 64M
Input: stdin
Output: stdout

Suggester:
Problem source:
COCI 2016/2017 - Contest 2
Problem types
Allowed languages
C, C++, Java, Kotlin, Pascal, PyPy, Python, Scratch

Trong lúc buồn chán, ~Slavko~ quyết định sẽ điền các số nguyên dương vào một bảng ~N \times N~.

Anh ấy sẽ lập tức vui lên nếu các số nguyên được điền trên bảng thỏa những điều kiện sau:

 • Trung bình cộng ở mỗi hàng là một số nguyên có xuất hiện trong hàng đó.
 • Trùng bình cộng ở mỗi cột là một số nguyên có xuất hiện trong cột đó.
 • Tất cả các số trên bảng đôi một khác nhau.

Hãy giúp ~Slavko~ tìm một bảng sẽ làm anh ấy vui hơn.

INPUT

 • Gồm một số nguyên dương ~N~ ~(1 \le N \le 100)~.

OUTPUT

 • Gồm ~N~ dòng, mỗi dòng chứa ~N~ số nguyên được phân cách nhau bởi một khoảng trắng.
 • Số thứ ~j~ trên hàng ~i~ sẽ là số mà ~Slavko~ điền vào ô ở hàng thứ ~i~ và cột thứ ~j~ của bảng.
 • Tất cả ~N \times N~ số trong output đều là số nguyên dương lớn hơn ~0~ và bé hơn ~10^{9}~.
 • Nếu có nhiều đáp án phù hợp, hãy in ra đáp án bất kì.
 • Nếu không có đáp án thỏa mãn, in ra ~-1~.

SAMPLE 1

INPUT
3
OUTPUT
1 2 3 
4 5 6 
7 8 9 

SAMPLE 2

INPUT
2
OUTPUT
-1

Giải thích ví dụ 1:

 • Trung bình cộng của các hàng từ hàng ~1~ đến hàng ~3~ lần lượt là: ~2,~ ~5,~ ~8~.
 • Trung bình cộng của các cột từ cột ~1~ đến cột ~3~ lần lượt là: ~4,~ ~5,~ ~6~.
 • Các số đều xuất hiện trong từng hàng và cột tương ứng.

Comments

Please read the guidelines before commenting.


There are no comments at the moment.