Free Contest 130 - SHIPPING

View as PDF

Submit solution

Points: 0.50 (partial)
Time limit: 8.0s
Memory limit: 256M

Problem type

Lưu ý: các bạn không nhập, xuất dữ liệu bằng file kể cả khi đề bài có yêu cầu. Đọc, ghi dữ liệu được thực hiện ở stdin và stdout.

In case the statement didn't load correctly, you can download the statement here: Statement


Comments

Please read the guidelines before commenting.


There are no comments at the moment.