Problem list

ID Problem Category Points % AC ▾ # AC
fc053_mixture Free Contest 53 - MIXTURE Free Contest 1.36 0.0% 0
fc056_silkroad Free Contest 56 - SILKROAD Free Contest 0.50 0.0% 0
fc057_hainao Free Contest 57 - HAINAO Free Contest 1.50 0.0% 0
fc058_bitbang Free Contest 58 - BITBANG Free Contest 0.50 0.0% 0
fc059_flags Free Contest 59 - FLAGS Free Contest 0.50 0.0% 0
fc059_hatde Free Contest 59 - HATDE Free Contest 0.50 0.0% 0
fc061_irratio Free Contest 61 - IRRATIO Free Contest 0.50 0.0% 0
fc061_ideamra Free Contest 61 - IDEAMRA Free Contest 0.50 0.0% 0
fc061_nonzero Free Contest 61 - NONZERO Free Contest 0.50 0.0% 0
fc061_bracket Free Contest 61 - BRACKET Free Contest 0.50 0.0% 0
fc084_ramen Free Contest 84 - RAMEN Free Contest 0.50 0.0% 0
fc087_table Free Contest 87 - TABLE Free Contest 0.50 0.0% 0
fc087_digits Free Contest 87 - DIGITS Free Contest 0.50 0.0% 0
fc088_present Free Contest 88 - PRESENT Free Contest 1.28 0.0% 0
fc088_fcity Free Contest 88 - FCITY Free Contest 1.28 0.0% 0
fcb002_interactive Beginner Free Contest 2 - INTERACTIVE Free Contest 0.54 0.0% 0
fc091_fccoin Free Contest 91 - FCCOIN Free Contest 0.50 0.0% 0
fc096_rbtree Free Contest 96 - RBTREE Free Contest 0.50 0.0% 0
fc100_stdecomp Free Contest 100 - STDECOMP Free Contest 1.50 0.0% 0
fc119_ellipse Free Contest 119 - ELLIPSE Free Contest 0.50 0.0% 0
fc_fyt_day2_football Free Contest FYT Code Cup - Ngày 2 - FOOTBALL Free Contest 0.50 0.0% 0
fcb025_shooting Beginner Free Contest 25 - SHOOTING Free Contest 0.10 0.0% 0
fc121_expression Free Contest 121 - EXPRESSION Free Contest 0.50 0.0% 0
bedao_g06_function Bedao Grand Contest 06 - FUNCTION Bedao Contest 0.90 0.0% 0
bedao_g08_restrictions Bedao Grand Contest 08 - RESTRICTIONS Bedao Contest 0.90 0.0% 0
voi19_efill VOI 19 Bài 6 - Thiết kế đường điện HSG Quốc gia 1.40 0.0% 0
olp_sc19_gateau Olympic Sinh Viên 2019 - Siêu cúp - Cắt bánh Olympic Sinh Viên 1.10 0.0% 0
olp_sc20_happos Olympic Sinh Viên 2020 - Siêu cúp - Vị trí hạnh phúc Olympic Sinh Viên 1.30 0.0% 0
fc066_moveaway Free Contest 66 - MOVEAWAY Free Contest 1.50 0.0% 0
fc067_ricecake Free Contest 67 - RICECAKE Free Contest 1.50 0.0% 0
fc067_gifts Free Contest 67 - GIFTS Free Contest 1.35 0.0% 0
fc079_fbi Free Contest 79 - FBI Free Contest 1.35 0.0% 0
fct002_2_lights Free Contest Testing Round 2.2 - LIGHTS Free Contest 0.20 0.0% 0
fct002_2_mindist Free Contest Testing Round 2.2 - MINDIST Free Contest 0.75 0.0% 0
fct002_2_tree Free Contest Testing Round 2.2 - TREE Free Contest 1.21 0.0% 0
fct002_2_tamtam Free Contest Testing Round 2.2 - TAMTAM Free Contest 0.24 0.0% 0
fc082_cc Free Contest 82 - CC Free Contest 0.80 0.0% 0
fct005_khobau Free Contest Testing Round 5 - KHOBAU Free Contest 0.80 0.0% 0
fc105_wdefend Free Contest 105 - WDEFEND Free Contest 0.80 0.0% 0
fc108_lcms Free Contest 108 - LCMS Free Contest 0.80 0.0% 0
fc109_greengrocer Free Contest 109 - GREENGROCER Free Contest 0.80 0.0% 0
fc109_sumsubsets Free Contest 109 - SUMSUBSETS Free Contest 0.80 0.0% 0
fc_4years_treegame Free Contest 4 Years - TREEGAME Free Contest 0.80 0.0% 0
fc_4years_delrect Free Contest 4 Years - DELRECT Free Contest 0.80 0.0% 0
dtl_water Dytechlab Algorithms Battle - Trung tâm cấp nước Dytechlab 1.70 0.0% 0
tht21_tphcm_ckb_atm Tin học trẻ 2021 TPHCM - Vòng Chung kết - Bảng B - ATM Tin học trẻ 0.30 0.0% 0
tht21_tphcm_ckb_oquan Tin học trẻ 2021 TPHCM - Vòng Chung kết - Bảng B - Ô quan Tin học trẻ 0.30 0.0% 0
fcc2021_xquang Free Contest Cup 2021 - XQUANG Free Contest 0.70 0.0% 0
icpc21_mb_g ICPC 2021 miền Bắc - G: Rounded Convex Hull ICPC 2.00 0.0% 0
vnuoi22_query VNU OLYMPIAD INFORMATICS 2022 - Query VNUOI 1.00 0.0% 0