Submit solution

Points: 1.29 (partial)
Time limit: 1.0s
Memory limit: 256M
Input: stdin
Output: stdout

Problem type
Allowed languages
C, C++, Java, Kotlin, Pascal, PyPy, Python, Scratch

Nếu ta đảo lộn xộn các ký tự trong ~1~ từ, trong khi giữ nguyên ký tự đầu tiên và cuối cùng. Ví dụ, câu "this sentence makes perfect sense" trở thành "tihs snetncee mkaes prfecet sesne" Nếu ta xoá tất cả khoảng cách trong ~1~ câu ta khó đọc được câu đó. Ví dụ, "thissentencemakesperfectsense". Tuy nhiên nếu ta kết hợp hai điều này thì việc giải mã trở nên khó hơn: "tihssnetnceemkaesprfecetsesne".

Yêu cầu: Cho ~1~ câu trong dạng cuối và ~1~ tự điển các từ đúng, giải mã chúng.

Input

Dòng đầu số nguyên là số test ~\le 16~. Mỗi test:

  • Dòng đầu ~1~ xâu ~s~ gồm các ký tự thường có độ dài từ ~1~ đến ~1000~ ký tự.
  • Một dòng với ~1~ số nguyên ~n~ là số từ trong tự điển. ~N~ dòng, mỗi dòng chứa ~1~ từ gồm các ký tự thường và có độ dài từ ~1~ đến ~100~. Tất cả các từ là duy nhất.

Output

  • Mỗi test đưa ra ~1~ dòng với câu đã giải mã nếu mã là duy nhất.
  • Ngược lại đưa "impossible" (Nếu không có kết quả) hoặc "ambiguous" (Nếu có nhiều kết quả) tuỳ trong mỗi trường hợp.

Giới hạn

  • ~1 \leq n \leq 10~ ~000~.

Sample Input

3
tomsot
2
to
most
too
3
too
to
o
tomuch
2
to
mhuc

Sample Output

to most 
ambiguous
impossible

Comments

Please read the guidelines before commenting.


There are no comments at the moment.