Free Contest 43 - GUIDE

View as PDF

Submit solution

Points: 1.50 (partial)
Time limit: 1.0s
Memory limit: 256M

Problem type
Allowed languages
C, C++, Go, Java, Kotlin, Pascal, PyPy, Python, Rust, Scratch

In case the statement didn't load correctly, you can download the statement here: Statement

Lưu ý: các bạn không nhập, xuất dữ liệu bằng file kể cả khi đề bài có yêu cầu. Đọc, ghi dữ liệu được thực hiện ở stdin và stdout.


Comments

Please read the guidelines before commenting.  • 0
    KAKOII  commented on Nov. 11, 2022, 10:32 a.m.

    cho mình hỏi hướng di chuyển của cô gái thứ i là ntn vậy?