Nếu bạn thấy công thức toán hiển thị không đúng, hãy nhấn Ctrl + F5 để tải lại trang.

Bedao Regular Contest 01 - EXP

View as PDF

Submit solution


Points: 0.10 (partial)
Time limit: 1.0s
Memory limit: 256M

Author:
Problem type
Allowed languages
C, C++, Java, Pascal, Python, Scratch, TEXT

Trong giờ Toán, AP được học về Scientific notation, Thầy giáo nói với AP là kí hiệu ~AeB=A*10^B~. AP ngay lập tức muốn đố các bạn như sau:

Cho ~2~ số ~X~ và ~Y~ được biểu thị dưới dạng ~AeB~ hay (~A*10^B~), so sánh ~X~ và ~Y~.

Input

 • Dòng đầu chứa ~Q~ ~(Q \leq 100000)~ là số truy vấn.

 • ~Q~ dòng tiếp theo, mỗi dòng chứa 4 số nguyên không âm ~A_x, B_x, A_y, B_y~ để biểu thị ~2~ số ~X={A_x}e{B_x}~ và ~Y={A_y}e{B_y}~.

 • Dữ liệu đảm bảo rằng ~0 \leq X, Y \leq 10^{18}~ và ~B_x, B_y~ là các số nguyên không âm.

Output

 • ~Q~ dòng, mỗi dòng in ra kết quả theo định dạng sau:

 • Nếu ~X~ bé hơn ~Y~, in ra X < Y.

 • Nếu ~X~ lớn hơn ~Y~, in ra X > Y.

 • Nếu ~X~ bằng ~Y~, in ra X = Y.

Sample Input

5
1 4 2 4
3 4 5 2
3 6 4 7
1 7 8 6
2 5 6 6

Sample Output

X < Y
X > Y
X < Y
X > Y
X < Y

Comments

Please read the guidelines before commenting. • -1
  chanhkhiem_ltt  commented on 12, Oct, 2021, 16:05

  xin giới hạn Bx,By với


 • -2
  lukaqdarkk  commented on 20, Sep, 2021, 20:44 edit 2

  long double :) sol from _nlmky04