Problem list

ID Problem Category Points % AC ▾ # AC
fuku11j Round Trip ICPC 1.86 62.5% 3
mpigs Bán lợn ICPC 1.43 62.5% 4
nktest Kiểm tra chương trình OI Style 0.68 62.5% 32
vmswap VM 12 Bài 18 - Đổi chỗ VNOI Marathon 0.47 62.5% 17
fcb020_midterm Beginner Free Contest 20 - MIDTERM Free Contest 0.10 62.5% 24
fc139_cube Free Contest 139 - CUBE Free Contest 0.70 62.2% 352
fc070_function Free Contest 70 - FUNCTION Free Contest 0.31 62.2% 162
mmass Mass of Molecule ICPC 0.16 62.2% 301
fc081_pairequa Free Contest 81 - PAIREQUA Free Contest 0.80 62.2% 20
v8org Tổ chức đối lập OI Style 0.15 62.2% 310
lqdxeui 2 xe ủi ICPC 0.45 62.1% 94
mzvrk Whirligig number ICPC 0.26 62.1% 15
fc052_dicegame Free Contest 52 - DICEGAME Free Contest 0.35 62.1% 16
fcb042_ott Beginner Free Contest 42 - OTT Free Contest 0.20 61.8% 287
bedao_g07_password Bedao Grand Contest 07 - PASSWORD Bedao Contest 0.90 61.7% 216
fc086_ranking Free Contest 86 - RANKING Free Contest 0.31 61.6% 140
traka TRAKA OI Style 0.88 61.5% 7
treenum Tree Num ICPC 0.33 61.5% 7
upit Sequence queries OI Style 1.80 61.5% 9
fc112_warp Free Contest 112 - WARP Free Contest 0.50 61.5% 7
fcb007_panda Beginner Free Contest 7 - PANDA Free Contest 0.10 61.5% 311
fct028_socola Free Contest Testing Round 28 - SOCOLA Free Contest 0.70 61.5% 155
cutseg Rút gọn đoạn ICPC 0.62 61.5% 36
errichto_matexp_randmood Matrix Exponentiation - Random Mood Educational Codeforces 0.30 61.5% 164
fcb023_ruou Beginner Free Contest 23 - RUOU Free Contest 0.10 61.4% 42
note Gấp tiền OI Style 0.13 61.1% 104
voboard3 VO 14 Bài 5 - Trò chơi trên bảng VNOI Online 1.08 61.1% 11
fc024_bcount Free Contest 24 - BCOUNT Free Contest 0.50 61.1% 118
fct031_strop Free Contest Testing Round 31 - STROP Free Contest 0.70 61.1% 81
icpc21_regional_b Backbone Network ICPC 0.30 61.1% 142
mmmgame M & M Game ICPC 0.41 61.0% 46
fc123_balls Free Contest 123 - BALLS Free Contest 0.80 61.0% 236
fc092_bquery Free Contest 92 - BQUERY Free Contest 0.72 61.0% 24
fcb017_xormatrix Beginner Free Contest 17 - XORMATRIX Free Contest 0.10 60.7% 15
fcb030_starf Beginner Free Contest 30 - STARF Free Contest 0.14 60.5% 71
c11game2 Trò chơi với bảng số OI Style 0.67 60.5% 22
nkedit Hiệu chỉnh văn bản OI Style 0.20 60.5% 25
errichto_matexp_cntpath Matrix Exponentiation - Count path Educational Codeforces 0.40 60.5% 172
usaco18dg_teamwork USACO 2018 - Dec - Gold - Teamwork USACO 0.50 60.2% 90
fc109_seg Free Contest 109 - SEG Free Contest 0.80 60.2% 46
mcoins Coins Game ICPC 0.24 60.2% 117
fcb008_tabledel Beginner Free Contest 8 - TABLEDEL Free Contest 0.11 60.2% 65
fcb030_strin Beginner Free Contest 30 - STRIN Free Contest 0.30 60.2% 62
c11sum Siêu trộm KID và Mật khẩu đêm Trung thu! OI Style 0.31 60.1% 71
cheap Heap Counting ICPC 1.67 60.0% 3
hspc14c Uốn vuông ICPC 1.10 60.0% 9
lsea Vùng biển của Lulu OI Style 1.19 60.0% 3
treepath Đường đi trên cây OI Style 0.48 60.0% 16
fc084_math Free Contest 84 - MATH Free Contest 0.50 60.0% 6
fc088_table Free Contest 88 - TABLE Free Contest 0.99 60.0% 3