Free Contest 92 - BQUERY

View as PDF

Submit solution

Points: 0.72 (partial)
Time limit: 1.0s
Memory limit: 256M

Problem type
Allowed languages
C, C++, Java, Kotlin, Pascal, PyPy, Python, Scratch

Lưu ý: các bạn không nhập, xuất dữ liệu bằng file kể cả khi đề bài có yêu cầu. Đọc, ghi dữ liệu được thực hiện ở stdin và stdout.

In case the statement didn't load correctly, you can download the statement here: Statement


Comments

Please read the guidelines before commenting. • -18
  styleofmee   commented on Oct. 5, 2021, 10:14 p.m.

  This comment is hidden due to too much negative feedback. Show it anyway.


  • 3
   darkkcyan   commented on Oct. 5, 2021, 10:37 p.m.

   Bài này không biết là bạn đang nói nó dễ quá hay nó khó quá. Thuật toán của mình chạy trong ~O((n + m) \times q)~, tức gần như là khá trâu bò, nên theo mình bài này không khó tí nào.


  • 6
   leduykhongngu   commented on Oct. 5, 2021, 10:29 p.m.

   Chào bạn, cám ơn góp ý của bạn, do các bài tập của freecontest đều được set điểm tự động nên không thể tránh khỏi sai sót.