Problem list

ID Problem Category Points % AC ▾ # AC
qbmarket VOI 07 Bài 2 - Siêu thị may mắn HSG Quốc gia 1.33 17.0% 158
coci1617_r1_cezar COCI 2016/2017 - Contest 1 - Cezar COCI 0.70 17.0% 45
icpc21_beta_l ICPC Practice Contest 2021 - L: Luansheng Divisor ICPC 0.50 17.0% 238
vmsquare VM 15 Bài 09 - Bé và hình vuông VNOI Marathon 1.31 17.0% 6
fc147_vote Free Contest 147 - VOTE Free Contest 0.70 17.0% 22
vo20rating VO 20 Bài 1 - MofK rating cao nhất Vinoy VNOI Online 0.50 16.9% 70
bedao_r06_pyramid2 Bedao Regular Contest 06 - PYRAMID2 Bedao Contest 0.10 16.9% 479
fc021_btn2 Free Contest 21 - BTN2 Free Contest 0.50 16.9% 12
smartdog VM 11 Bài 07 - Tham ăn VNOI Marathon 1.19 16.9% 41
qbsegpar VOI 05 Bài 1 - Phân đoạn HSG Quốc gia 0.94 16.9% 188
kandp Mã và tốt OI Style 0.95 16.9% 105
nkpatrol Robot tuần tra OI Style 0.64 16.8% 16
vnoicup23_final_d darkkcyan and Contestant Positions Planning VNOI Cup 0.70 16.8% 36
tht21_tphcm_ckc_ones Tin học trẻ 2021 TPHCM - Vòng Chung kết - Bảng C - Ones Tin học trẻ 0.70 16.8% 63
fc143_ipath Free Contest 143 - IPATH Free Contest 0.70 16.8% 29
voi18_sequence VOI 18 Bài 6 - Dãy xấp xỉ tăng HSG Quốc gia 1.50 16.7% 59
coci1617_r7_poklon COCI 2016/2017 - Contest 7 - Poklon COCI 0.90 16.7% 56
bedao_r15_lovely Bedao Regular Contest 15 - LOVELYPAIR Bedao Contest 0.70 16.7% 45
kmix Pha chế OI Style 1.21 16.7% 53
c11nhl Nhà hát lớn TP Hồ Chí Minh OI Style 1.01 16.7% 2
dhgarden Vườn cây OI Style 1.36 16.7% 73
diffstr Substrings OI Style 1.36 16.7% 3
hspc14g Đường rồng ICPC 1.78 16.7% 1
landk Mua đất OI Style 1.48 16.7% 14
nknl2 Chuỗi hạt (Hard version) ICPC 1.38 16.7% 2
well VM 11 Bài 03 - Cái giếng VNOI Marathon 1.53 16.7% 2
fc002_hamilton Free Contest 2 - HAMILTON Free Contest 0.50 16.7% 1
fc053_fj Free Contest 53 - FJ Free Contest 0.99 16.7% 3
fc055_tretrau Free Contest 55 - TRETRAU Free Contest 0.79 16.7% 8
fc058_apalin Free Contest 58 - APALIN Free Contest 0.50 16.7% 1
coci1617_r3_meksikanac COCI 2016/2017 - Contest 3 - Meksikanac COCI 1.50 16.7% 5
fc_hwc_r4_team Happy Wedding Contest - Round 4 - TEAM Free Contest 1.81 16.7% 1
icpc23_regional_h ICPC 2023 vòng Regional - H: Harmonious Hue Palace ICPC 1.00 16.6% 93
icpc21_national_c ICPC 2021 vòng Quốc gia - C: Congruent Triangles ICPC 1.40 16.6% 52
kmp_bnum Số đẹp Educational 0.01 16.6% 47
segtree_itds1 Educational Segment Tree Contest - ITDS1 Educational 0.40 16.6% 1040
qbcirarc VOI 06 Bài 3 - Kênh xung yếu HSG Quốc gia 1.01 16.5% 86
backtrack_f Educational Backtracking: Đếm dãy GCD Educational 0.30 16.5% 66
fc136_dymnbin Free Contest 136 - DYMNBIN Free Contest 0.70 16.5% 31
icpc19_national_a ICPC 2019 vòng Quốc gia - A: A New Adventure ICPC 1.00 16.5% 16
vo19danang VO 19 Bài 2 - Chuyến đi Đà Nẵng VNOI Online 1.00 16.5% 89
olp304_16_uav Olympic 30/4 2016 - Khối 11 - Bài 3 - UAV thông minh Olympic 30/4 0.50 16.4% 38
qbtrans Vận chuyển hàng ICPC 0.37 16.4% 64
icpc22_mn_i ICPC 2022 miền Nam - I: Metro and Buses ICPC 1.70 16.4% 11
lem5 ARITHMETIC PROGRESSION OI Style 0.38 16.4% 124
voi20_equake VOI 20 Bài 6 - Động đất HSG Quốc gia 1.50 16.4% 55
bedao_r07_train Bedao Regular Contest 07 - TRAIN Bedao Contest 0.50 16.4% 83
coci1617_r5_ronald COCI 2016/2017 - Contest 5 - Ronald COCI 1.25 16.4% 52
c11pnum Số nguyên tố! OI Style 0.37 16.4% 646
fc089_maze Free Contest 89 - MAZE Free Contest 1.46 16.4% 16