K-query II

View as PDF

Submit solution

Points: 1.01 (partial)
Time limit: 1.0s
Memory limit: 512M
Input: stdin
Output: stdout

Problem source:
© VNOI
Problem type
Allowed languages
C, C++, Go, Java, Kotlin, Pascal, PyPy, Python, Rust, Scratch

Cho một dãy ~n~ phần tử ~a_{1}~, ~a_{2}~, ..., ~a_{n}~ và một số các truy vấn-k. Ngoài ra còn có một số thao tác cập nhật.

Một thao tác cập nhật là một cặp (~i~, ~v~) nghĩa là ~a_{i}~ cần được gán giá trị ~v~.

Một truy vấn-k là một bộ ba (~i~, ~j~, ~k~) (~1~ ~\leq~ ~i~ ~\leq~ ~j~ ~\leq~ ~n~).

Với mỗi truy vấn-k (~i~, ~j~, ~k~), bạn phải trả về số phần tử lớn hơn ~k~ nằm trong dãy con ~a_{i}~, ~a_{i+1}~, ..., ~a_{j}~.

Input

 • Dòng ~1~: ~n~ (~1~ ~\leq~ ~n~ ~\leq~ ~30000~).
 • Dòng ~2~: ~n~ số ~a_{1}~, ~a_{2}~, ..., ~a_{n}~ (~1~ ~\leq~ ~a_{i}~ ~\leq~ ~10^{4}~).
 • Dòng ~3~: ~q~ (~1~ ~\leq~ ~q~ ~\leq~ ~200000~), số truy vấn và cập nhật.
 • ~q~ dòng tiếp theo, số đầu tiên trong mỗi dòng là ~0~ hoặc ~1~. Số ~0~ theo sau bởi ~2~ số ~i~ và ~v~ (~1~ ~\leq~ ~i~ ~\leq~ ~n~, ~1~ ~\leq~ ~v~ ~\leq~ ~10^{4}~) cho biết một thao tác cập nhật. Số ~1~ theo sau bởi ~3~ số nguyên ~i~, ~j~, ~k~ (~1~ ~\leq~ ~i~ ~\leq~ ~j~ ~\leq~ ~n~, ~1~ ~\leq~ ~k~ ~\leq~ ~10^{4}~) cho biết một truy vấn-k.

Output

 • Với mỗi truy vấn-k (~i~, ~j~, ~k~), in ra số phần tử lớn hơn ~k~ trong dãy con ~a_{i}~, ~a_{i+1}~, ..., ~a_{j}~ trên một dòng.

Sample Input

5
5 1 2 3 4
6
1 2 4 1
0 4 10
1 4 4 4
0 3 1
0 1 2
1 1 5 2

Sample Output

2
1
2

Comments

Please read the guidelines before commenting. • 17
  trangtrangVN  commented on Feb. 20, 2024, 6:56 a.m. edit 37

  K-Query 2 làm như sau:

  * Giải thuật bình thường: Dùng chia căn, chia mảng ra sqrt(n) block.Mỗi block dùng fenwick tree để quản lí.

  • Update: O(log(10000));
  • Trả lời: O(log(10000)*sqrt(n) + sqrt(n))
  • Tổng: O(q(log(10000)sqrt(n) + sqrt(n)))
  • Làm như trên sẽ TLE nên ta dùng segment tree để quản lí các block:

  // Build:

  • build(1,1,sqrt(n)) // Cách build đọc trên wiki vì không có gì đặc biệt
  • Độ phức tạp O(m*log(m)) với m = sqrt(n);

  +// Update:

  • int id = id của block quản lí vị trí update
  • while(id/=2) updateBIT(id,val,-1);
  • val = giá trị mới
  • id = id của block quản lí vị trí update
  • while(id/=2) updateBIT(id,val,1);
  • Độ phức tạp O(log(sqrt(n))*log(10000)) với m = sqrt(n);

  //Get:

  • Viết hàm get như segment tree bình thường (lưu ý xử lí chia căn)
  • Độ phức tạp O(log(sqrt(n))*log(10000)) với m = sqrt(n);
  • Phần updateBIT và getBIT tham khảo bài viết Binary Indexed Tree của vnoi

  //Code tham khảo: (Hãy AC bài trước khi tham khảo)

  https://ideone.com/l8Y2Xb

  • Vậy là sẽ làm được bài này
  • Happy coding!

 • -13
  ti21_phnam  commented on Nov. 24, 2022, 3:44 a.m.

  This comment is hidden due to too much negative feedback. Show it anyway.


  • -13
   ti20_ntson  commented on Nov. 24, 2022, 5:10 a.m.

   This comment is hidden due to too much negative feedback. Show it anyway.


   • -6
    2211khanhdh  commented on July 13, 2023, 9:35 a.m.

    This comment is hidden due to too much negative feedback. Show it anyway.


   • -14
    ti21_phnam  commented on Nov. 24, 2022, 8:09 a.m.

    This comment is hidden due to too much negative feedback. Show it anyway.


 • -24
  khanhtuanitk20  commented on Dec. 25, 2021, 4:11 p.m.

  This comment is hidden due to too much negative feedback. Show it anyway.


 • -54
  chicken_hand  commented on Sept. 2, 2021, 3:13 a.m. edited

  This comment is hidden due to too much negative feedback. Show it anyway.