Problem list

ID Problem Category ▴ Points % AC # AC
nkpath VOI 06 Bài 6 - Đường đi trên lưới HSG Quốc gia 0.16 37.3% 271
nkmaxseq VOI 06 Bài 7 - Dãy con dài nhất HSG Quốc gia 0.12 39.6% 252
qbmseq VOI 07 Bài 1 - Dãy con không giảm dài nhất HSG Quốc gia 0.09 34.9% 229
qbmarket VOI 07 Bài 2 - Siêu thị may mắn HSG Quốc gia 1.33 13.5% 47
qbrobot VOI 07 Bài 3 - Robot cứu hỏa HSG Quốc gia 0.22 26.1% 124
nksgame VOI 08 Bài 1 - Trò chơi với dãy số HSG Quốc gia 0.07 18.4% 885
nkjump VOI 08 Bài 2 - Lò cò HSG Quốc gia 0.08 32.5% 300
nkgifts VOI 08 Bài 3 - Quà tết HSG Quốc gia 0.22 23.1% 22
linegame VOI 09 Bài 1 - Trò chơi với băng số HSG Quốc gia 0.08 47.8% 434
stnode VOI 09 Bài 2 - Nút st - xung yếu HSG Quốc gia 0.45 15.9% 91
pagoda VOI 09 Bài 3 - Đường lên Bái Đính HSG Quốc gia 1.01 43.3% 11
lnacs VOI 10 Bài 1 - Dãy con chung không liền kề dài nhất HSG Quốc gia 0.08 36.9% 515
stable VOI 10 Bài 2 - Ổn định HSG Quốc gia 0.15 33.9% 182
taxid VOI 10 Bài 3 - Mã số thuế HSG Quốc gia 0.43 37.9% 9
bonus VOI 11 Bài 1 - Phần thưởng HSG Quốc gia 0.07 60.6% 790
colorec VOI 11 Bài 2 - Hình chữ nhật bốn màu HSG Quốc gia 0.20 42.8% 174
treeline VOI 11 Bài 3 - Hàng cây HSG Quốc gia 0.43 21.4% 32
bwpoints VOI 11 Bài 4 - Nối điểm đen trắng HSG Quốc gia 0.09 45.7% 446
parigame VOI 11 Bài 5 - Trò chơi chẵn lẻ HSG Quốc gia 0.14 46.9% 158
upgranet VOI 11 Bài 6 - Nâng cấp mạng HSG Quốc gia 0.28 40.6% 207
ham12 VOI 12 Bài 1 - Khoảng cách Hamming HSG Quốc gia 0.20 56.4% 155
travel12 VOI 12 Bài 2 - Hành trình du lịch HSG Quốc gia 0.71 10.5% 49
move12 VOI 12 Bài 3 - Điều động HSG Quốc gia 0.45 36.4% 86
fibval VOI 12 Bài 4 - Bản vanxơ Fibonacci HSG Quốc gia 0.21 25.1% 81
robocon VOI 12 Bài 5 - Robocon HSG Quốc gia 0.31 22.2% 109
cross12 VOI 12 Bài 6 - Qua cầu HSG Quốc gia 0.40 30.8% 54
bonus13 VOI 13 Bài 1 - Phần thưởng HSG Quốc gia 0.44 29.7% 75
message1 VOI 13 Bài 2 - Trao đổi thông tin HSG Quốc gia 1.74 9.2% 37
comnet VOI 13 Bài 3 - Mạng truyền thông HSG Quốc gia 0.78 34.3% 148
stmerge VOI 13 Bài 4 - Trộn xâu HSG Quốc gia 0.27 57.5% 121
tours13 VOI 13 Bài 5 - Hành trình du lịch HSG Quốc gia 1.78 2.2% 10
organ VOI 13 Bài 6 - Sản xuất đồ chơi HSG Quốc gia 0.96 29.5% 16
minroad VOI 14 Bài 1 - Con đường Tùng Trúc HSG Quốc gia 0.30 39.7% 363
lcs2x VOI 14 Bài 2 - Dãy con chung bội hai dài nhất HSG Quốc gia 0.72 19.4% 206
aznet VOI 14 Bài 3 - Mạng truyền thông HSG Quốc gia 1.36 25.4% 156
ballgmvn VOI 14 Bài 4 - Trò Chơi Với Những Viên Bi HSG Quốc gia 0.66 24.1% 108
qos VOI 14 Bài 5 - Chất Lượng Dịch Vụ HSG Quốc gia 1.45 17.6% 19
jobset VOI 14 Bài 6 - Chọn Công Việc HSG Quốc gia 1.45 56.6% 129
tfield VOI 15 Bài 1 - Ruộng bậc thang HSG Quốc gia 0.61 24.8% 104
cryptkey VOI 15 Bài 2 - Chìa khóa mã số HSG Quốc gia 1.21 22.1% 68
reform VOI 15 Bài 3 - Kế hoạch cải tổ HSG Quốc gia 0.63 26.1% 188
mincut VOI 15 Bài 4 - Cắt hình HSG Quốc gia 0.34 26.5% 146
vodivide VOI 15 Bài 5 - Chia phần HSG Quốc gia 0.58 41.5% 99
voitsort VOI 15 Bài 6 - Cây hoán vị HSG Quốc gia 1.54 26.1% 12
seq198 VOI 16 Bài 1 - SEQ198 HSG Quốc gia 0.50 33.1% 161
vohaucan VOI 16 Bài 2 - Hậu cần HSG Quốc gia 1.00 2.0% 1
idcode VOI 16 Bài 3 - Mã thẻ công dân HSG Quốc gia 1.50 0.0% 0
rbull VOI 16 Bài 4 - Trại bò tót HSG Quốc gia 0.50 32.8% 53
voiexam VOI 16 Bài 5 - Tạo đề thi HSG Quốc gia 1.00 39.7% 34
vodoncay VOI 16 Bài 6 - Đốn Cây HSG Quốc gia 1.50 24.6% 44