Tam giác đen trắng

View as PDF

Submit solution

Points: 1.70 (partial)
Time limit: 1.0s
Memory limit: 512M
Input: stdin
Output: stdout

Problem source:
Ðược add lên bởi Khúc Anh Tuấn
Problem type
Allowed languages
C, C++, Go, Java, Kotlin, Pascal, PyPy, Python, Rust, Scratch

image Một tam giác đều có cạnh độ dài ~N~ có thể chia thành ~N^{2}~ tam giác đều đơn vị như hình ~(a)~.

Mỗi tam giác đều đơn vị có thể được tô màu đen trắng bằng ~1~ trong ~4~ cách như hình ~(b)~.

Một tam giác đều có thể được lát kín bằng các tam giác đều đơn vị. Một cách lát được gọi là đẹp nếu như phần kề nhau của ~2~ tam giác đơn vị giống màu nhau(xem hình ~(c)~).

Bạn được cho trước độ dài ~N~ của cạnh tam giác, ~4~ số ~n_1~, ~n_2~, ~n_3~, ~n_4~ tương ứng là số lượng các tam giác đơn vị loại ~1~, ~2~, ~3~, ~4~. Hãy đếm số cách lát đẹp.

Input

Input ghi lần lượt ~5~ số là ~N~, ~n_1, n_2, n_3, n_4~ ~(1 \le N \le 5)~. Dữ liệu vào luôn đảm bảo ~n_1+n_2+n_3+n_4 = N^{2}~.

Output

Một dòng duy nhất ghi số cách lát đẹp tìm được.

Sample Input

2
0 1 0 3

Sample Output

3

Comments

Please read the guidelines before commenting.


There are no comments at the moment.