Tổng vector

View as PDF

Submit solution


Points: 0.14 (partial)
Time limit: 1.0s
Memory limit: 512M
Input: stdin
Output: stdout

Problem source:
HAOI
Problem type
Allowed languages
C, C++, Go, Java, Kotlin, Pascal, PyPy, Python, Rust, Scratch

Trong mặt phẳng tọa độ có ~N~ véc tơ. Mỗi một véc tơ được cho bởi hai chỉ số ~x~ và ~y~. Tổng của hai véc tơ ~\left(x_i, y_i\right)~ và ~\left(x_j, y_j\right)~ được định nghĩa là một véc tơ ~\left(x_i + x_j, y_i + y_j\right)~. Bài toán đặt ra là cần chọn một số véc tơ trong ~N~ véc tơ đã cho sao cho tổng của các vec tơ đó là véc tơ ~\left(U, V\right)~.

Yêu cầu: Đếm số cách chọn thoả mãn yêu cầu bài toán đặt ra ở trên.

Input

Dòng thứ nhất ghi số ~N~ ~\left(0 \leq N \leq 30\right)~.

~N~ dòng tiếp theo, dòng thứ ~i~ ghi các số nguyên ~x_i, y_i~ lần lượt là hai chỉ số của véc tơ thứ ~i~. ~\left(\left|x_i\right|, \left|y_i\right| \leq 100000\right)~.

Dòng cuối cùng ghi số hai số nguyên ~U, V~ ~\left(\left|U\right|, \left|V\right| \leq 10^9\right)~.

Output

Gồm một số duy nhất là số cách chọn thoả mãn.

Sample Input

4
0 0
-1 2
2 5
3 3
2 5

Sample Output

4

Comments

Please read the guidelines before commenting. • -16
  Myee  commented on Dec. 26, 2022, 8:53 a.m.

  This comment is hidden due to too much negative feedback. Show it anyway.


 • 11
  lamcherry0208  commented on March 12, 2022, 4:48 p.m.

  Làm thế nào để có thể xin testcases về với mục đích giảng dạy ạ? Mình tự sinh lại testcases cho học sinh nhưng không thể tạo được nhiều trường hợp chặt chẽ như trên VNOI.


  • 12
   leduykhongngu  commented on March 12, 2022, 5:00 p.m.

   Chào bạn, các bộ test trên VNOJ còn liên quan tới nhiều vấn đề( ví dụ như bản quyền của người cung cấp test) nên team VNOI không thể public. Nếu muốn dùng các bài tập trên VNOJ cho học sinh luyện tập, bạn có thể dùng tính năng tổ chức để tạo contest chứa các bài tập đó cho học sinh làm nhé!


 • 12
  darkkcyan  commented on Nov. 3, 2021, 1:41 p.m.

  Cảm ơn bạn PPAP_1264589 đã đóng góp thêm 3 test cho trường hợp xấu nhất cho bài này. Toàn bộ submission của bài này đã được rejudge. Sau rejudge có hơn 30 submissions đã mất đi verdict AC.


 • -8
  thisiscaau  commented on May 3, 2021, 3:05 p.m. edited

  This comment is hidden due to too much negative feedback. Show it anyway.


 • 4
  LeMinhDuc  commented on April 30, 2021, 10:16 p.m. edit 3

  em nghĩ để U, V nhập đầu tiên sẽ tiện hơn ạ


  • -1
   newminh  commented on May 1, 2021, 1:42 p.m.

   ngài