Submit solution

Points: 1.54 (partial)
Time limit: 1.8s
Memory limit: 256M
Input: stdin
Output: stdout

Problem source:
CEOI 2009
Problem type
Allowed languages
C, C++, Java, Kotlin, Pascal, PyPy, Python, Scratch

Cho ~K~ điểm trên mặt phẳng ~Oxy~ có tọa độ là số nguyên dương. Cho ~M~ tam giác, mỗi tam giác có 1 đỉnh là gốc tọa độ ~(0, 0)~ và hai đỉnh còn lại có tọa độ là số tự nhiên. Với mỗi tam giác, hãy kiểm tra xem có ít nhất 1 trong ~K~ điểm ở trên nằm bên trong tam giác đó. Không điểm nào trong ~K~ điểm trên nằm trên cạnh của bất kì tam giác nào.

Input

Dòng đầu tiên chứa 2 số ~K~ và ~M~ ~(1 \leq K, M \leq 10^5)~.

~K~ dòng tiếp theo, mỗi dòng có 2 số nguyên dương ~x, y~ là tọa độ của điểm tương ứng ~(1 \leq x, y \leq 10^9)~.

~M~ dòng tiếp theo, mỗi dòng có ~4~ số tự nhiên ~(x_1, y_1)~ và ~(x_2, y_2)~ là tọa độ của 2 đỉnh (không phải gốc tọa độ) của tam giác tương ứng ~(0 \leq x_1, y_1, x_2, y_2 \leq 10^9)~.

Tất cả các tam giác đều có diện tích dương.

Output

In ra ~M~ dòng, dòng thứ ~k~ ~(1 \leq k \leq M)~ in ra chữ 'Y' nếu như tam giác thứ ~k~ chứa ít nhất một điểm bên trong đó, còn lại in ra 'N'

Sample Input 1

4 3
1 2
1 3
5 1
5 3
1 4 3 3
2 2 4 1
4 4 6 3

Sample Output 1

Y
N
Y

Sample Input 2

4 2
1 2
1 3
5 1
4 3
0 2 1 0
0 3 5 0

Sample Output 2

N
Y

Comments

Please read the guidelines before commenting.


There are no comments at the moment.