Problem list

ID Problem Category Points % AC # AC ▴
fc138_bee Free Contest 138 - BEE Free Contest 0.70 55.5% 225
fc135_revstr Free Contest 135 - REVSTR Free Contest 0.70 31.2% 226
vnoicup22_r3_b Bracket removal VNOI Cup 0.30 29.8% 226
voi17fibseq VOI 17 Bài 2 - Dãy Fibonacci HSG Quốc gia 1.00 22.3% 228
coin34 34 đồng xu ICPC 0.18 39.7% 230
coci2021_r6_bold COCI 2020/2021 - Contest 6 - Bold COCI 0.15 69.6% 230
fct020_xortable Free Contest Testing Round 20 - XORTABLE Free Contest 0.50 81.5% 230
olp304_18_chiadat Olympic 30/4 2018 - Khối 10 - Bài 2 - CHIA ĐẤT Olympic 30/4 0.40 35.8% 232
fct027_rbpoint2 Free Contest Testing Round 27 - RBPOINT2 Free Contest 0.70 36.9% 232
fcb047_selfdiv Beginner Free Contest 47 - SELFDIV Free Contest 0.20 51.9% 232
etf Phi hàm Euler ICPC 0.15 44.8% 233
qtree3 VM 08 Bài 15 - Truy vấn trên cây VNOI Marathon 0.74 41.3% 233
fc009_sumez Free Contest 9 - SUMEZ Free Contest 0.50 52.7% 233
fc104_matrix Free Contest 104 - MATRIX Free Contest 0.80 71.3% 233
icpc21_national_g ICPC 2021 vòng Quốc gia - Bài G: Group Testing ICPC 0.10 44.9% 233
mprime Số nguyên tố ghép OI Style 0.10 42.1% 234
kbuild Sửa cầu OI Style 0.39 15.2% 235
bedao_r01_gcdmax Bedao Regular Contest 01 - GCDMAX Bedao Contest 0.20 14.6% 236
fct029_lexstr Free Contest Testing Round 29 - LEXSTR Free Contest 0.70 62.9% 236
lqdgonme Dãy con chung dài nhất (new ver) ICPC 0.18 41.9% 237
dhbb21_spell Duyên Hải 2021 - Khối 11 - Bài 1 - Ghép chữ Duyên Hải Bắc Bộ 0.60 17.7% 237
binary Số nhị phân có nghĩa ICPC 0.26 27.9% 238
fcb005_posiprod Beginner Free Contest 5 - POSIPROD Free Contest 0.10 43.6% 239
predhbb21_threeprimes Thi thử Duyên hải 2021 - Lần 1 - Bài 4 - THREEPRIMES Duyên Hải Bắc Bộ 0.40 43.1% 240
bedao_g03_three Bedao Grand Contest 03 - THREE Bedao Contest 0.90 31.2% 242
rotation Quay bánh xe OI Style 0.08 64.6% 243
v11water Nước đọng OI Style 0.13 44.2% 243
atcoder_dp_r Atcoder Educational DP Contest R - Walk Atcoder 0.30 61.5% 243
bedao_m09_bracket Bedao Mini Contest 09 - BRACKET Bedao Contest 0.40 54.9% 243
icpc22_mb_d ICPC 2022 miền Bắc - D: MOD10 ICPC 0.30 38.8% 243
qbpoint Bộ ba điểm thẳng hàng ICPC 0.29 34.7% 244
vmsort VM 12 Bài 16 - Sắp xếp VNOI Marathon 0.17 66.6% 244
fct040_hop Free Contest Testing Round 40 - HOP Free Contest 0.70 60.6% 244
fct011_hop Free Contest Testing Round 11 - HOP Free Contest 0.80 58.4% 245
lcs2x VOI 14 Bài 2 - Dãy con chung bội hai dài nhất HSG Quốc gia 0.72 18.7% 246
ltpmseq Tìm xâu ICPC 0.16 55.9% 246
olp_kc20_buildcol Olympic Sinh Viên 2020 - Không chuyên - Dự trữ nước Olympic Sinh Viên 0.40 20.6% 246
binladen VM 08 Bài 13 - Bin Laden VNOI Marathon 0.17 31.9% 247
fc105_maxrem Free Contest 105 - MAXREM Free Contest 0.80 39.9% 248
cheer Động viên đàn bò OI Style 0.28 45.9% 250
dttui1 Cái túi 1 ICPC 0.42 11.6% 250
nkdivseq Dãy chia hết OI Style 0.08 57.5% 251
nkpolice Police OI Style 0.47 26.8% 252
qbbuild Xây dựng đường ICPC 0.23 35.1% 252
fc077_weed Free Contest 77 - WEED Free Contest 0.80 69.7% 252
elevator Thang máy vũ trụ ICPC 0.16 32.3% 253
icpc21_beta_h ICPC Practice Contest 2021 - Hand Gestures ICPC 0.20 27.2% 253
roads Roads ICPC 0.17 25.1% 254
bedao_r11_h2o Bedao Regular Contest 11 - H2O Bedao Contest 0.25 25.5% 255
bedao_g07_password Bedao Grand Contest 07 - PASSWORD Bedao Contest 0.90 61.7% 256