Beginner Free Contest 4 - BEGIN9

View as PDF

Submit solution

Points: 0.10 (partial)
Time limit: 1.0s
Memory limit: 256M

Problem type
Allowed languages
C, C++, Java, Kotlin, Pascal, PyPy, Python, Scratch

Lưu ý: các bạn không nhập, xuất dữ liệu bằng file kể cả khi đề bài có yêu cầu. Đọc, ghi dữ liệu được thực hiện ở stdin và stdout.

In case the statement didn't load correctly, you can download the statement here: Statement


Comments

Please read the guidelines before commenting.  • 0
    Joijado   commented on May 19, 2022, 8:58 p.m.

    https://scratch.mit.edu/projects/693297361/.Dùng Scratch chạy không được.Bị TLE.Mong Admin xem giúp mình