Free Contest 10 - CHARM

View as PDF

Submit solution

Points: 0.50 (partial)
Time limit: 1.0s
Memory limit: 256M

Problem type
Allowed languages
C, C++, Java, Kotlin, Pascal, PyPy, Python, Scratch

In case the statement didn't load correctly, you can download the statement here: Statement

Lưu ý: các bạn không nhập, xuất dữ liệu bằng file kể cả khi đề bài có yêu cầu. Đọc, ghi dữ liệu được thực hiện ở stdin và stdout.


Comments

Please read the guidelines before commenting.  • 4
    NguyenHungBG  commented on Jan. 19, 2022, 3:25 p.m.

    test case 2 hình như m bị vượt qua 12800 ạ