Maximum Triangle Area

View as PDF

Submit solution


Points: 0.63 (partial)
Time limit: 1.0s
Memory limit: 256M
Input: stdin
Output: stdout

Problem source:
Pre Shanghai 2004
Problem types
Allowed languages
C, C++, Go, Java, Kotlin, Pascal, PyPy, Python, Rust, Scratch

Cho ~n~ điểm trên mặt phẳng. Tìm tam giác có diện tích lớn nhất tạo được từ ~n~ điểm này.

Input

Gồm một vài test case. Dòng đầu của mỗi test là số nguyên ~n~, số điểm trên mặt phẳng. Mỗi dòng tiếp theo mỗi dòng chứa hai số nguyên ~x_i, y_i~ là tọa độ điểm thứ ~i~. Kết thúc các bộ test là số ~-1~. Chú ý ~1 \leq n \leq 50000~ và ~−10^4 \leq x_i, y_i \leq 10^4~ với ~i = 1...n~.

Output

In ra trên mỗi dòng là diện tích lớn nhất của mỗi test, gồm 2 số thập phân sau dấu phẩy.

Sample Input

3
3 4
2 6
2 7
5
2 6
3 9
2 0
8 0
6 5
-1

Sample Output

0.50
27.00

Comments

Please read the guidelines before commenting.


There are no comments at the moment.