Team Selection

View as PDF

Submit solution


Points: 0.26 (partial)
Time limit: 1.0s
Memory limit: 512M
Input: stdin
Output: stdout

Problem source:
Balkan OI 2004
Problem type
Allowed languages
C, C++, Go, Java, Kotlin, Pascal, PyPy, Python, Rust, Scratch

Các trưởng đoàn đội tuyển tin học vùng Balkan muốn chọn ra những thí sinh mạnh nhất trong khu vực từ ~N~ thí sinh (~3~ ~\leq~ ~N~ ~\leq~ ~100000~). Các trưởng đoàn tổ chức ~3~ kỳ thi, mỗi thí sinh sẽ tham dự cả ~3~. Biết rằng không có ~2~ thí sinh nào có cùng điểm số trong mỗi kỳ thi. Ta nói thí sinh ~A~ giỏi hơn thí sinh ~B~ nếu ~A~ được xếp hạng trước ~B~ trong cả ~3~ kỳ thi. Một thí sinh ~A~ được gọi là xuất sắc nếu như không có thí sinh nào giỏi hơn ~A~.

Yêu cầu: Hãy giúp các trưởng đoàn đếm số thí sinh xuất sắc.

Input

  • Dòng thứ nhất chứa ~1~ số nguyên dương ~N~.
  • ~3~ dòng sau, mỗi dòng chứa ~N~ số nguyên dương cách nhau bởi khoảng trắng, là chỉ số của các thí sinh theo thứ tự xếp hạng từ cao đến thấp của kỳ thi tương ứng.

Output

Gồm 1 số nguyên duy nhất cho biết số thí sinh xuất sắc.

Sample Input 1

3
2 3 1
3 1 2
1 2 3

Sample Output 1

3

Sample Input 2

10 
2 5 3 8 10 7 1 6 9 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3 8 7 10 5 4 1 2 6 9

Sample Output 2

4

Note

  • Ở test ví dụ ~1~: không có thí sinh nào giỏi hơn thí sinh khác nên cả ~3~ thí sinh đều xuất sắc.
  • Ở test ví dụ ~2~: thí sinh ~1~, ~2~, ~3~, ~5~ là những thí sinh xuất sắc.

Comments

Please read the guidelines before commenting.