Cửa Hàng Kem Bedao

View as PDF

Submit solution

Points: 0.20 (partial)
Time limit: 1.0s
Memory limit: 256M
Input: stdin
Output: stdout

Author:
Problem type
Allowed languages
C, C++, Java, Kotlin, Pascal, PyPy, Python, Scratch

Bedao vừa mới khai trương một cửa hàng bán kem! Nhân dịp khai trương cũng đúng vào đầu năm mới ~2023~, menu cửa hàng có một loại kem mới lạ, vô cùng đặc sắc. Bedao gọi loại kem này là Bīngqílín 2023. Đây là chiếc kem ốc quế gồm có ~4~ viên kem chồng lên nhau. Các viên kem của cửa hàng Bedao rất sặc sỡ, đều có họa tiết gần giống với những con số. Từ trên xuống dưới, các viên kem của Bīngqílín 2023 lần lượt có các họa tiết giống với các chữ số ~2~, ~0~, ~2~ và ~3~.

Trong cửa hàng kem Bedao có ~n~ khay kem, lần lượt được xếp thành một hàng từ trái qua phải. Khay kem thứ ~i~ từ trái qua có chứa duy nhất một viên kem có hoạ tiết được thể hiện bởi chữ số ~d_i~ (~d_i \in \lbrace 0, 2, 3 \rbrace~). Để tạo ra một cây kem Bīngqílín 2023, người lấy kem cần chọn ra ~4~ khay kem bất kì liên tiếp nhau, sao cho các viên kem trong khay từ trái qua phải có các họa tiết lần lượt là ~2~, ~0~, ~2~ và ~3~. Sau khi lấy các viên kem từ các khay này, các khay sẽ được bỏ ra ngoài, và các khay kem ở phía sau sẽ được dồn lên.

Bīngqílín 2023 tuy rất lạnh, nhưng lại là loại kem hot nhất trong cửa hàng! Để đảm bảo công việc bán kem diễn ra thuận lợi và nhanh chóng, Bedao rủ thêm Bemai cùng bán kem với mình. Hai bạn sẽ lần lượt thay nhau bán kem, với cây kem đầu tiên sẽ được bán bởi Bedao. Bīngqílín 2023 quả là đắt khách, nên bán một hồi là cửa hàng đã không thể tạo thêm cây kem Bīngqílín 2023 nào nữa. Nhưng hai bạn rất hăng say làm việc, nên ai cũng muốn là người bán cây kem Bīngqílín 2023 cuối cùng.

Cho danh sách chi tiết ~d_1, d_2, \ldots, d_n~ của các viên kem trong cửa hàng, hãy xác định xem ai sẽ là người bán được chiếc Bīngqílín 2023 cuối cùng nếu như hai bạn đều chọn cách bán kem tối ưu.

Input

Dòng đầu tiên gồm một số nguyên dương ~t~ (~1 \le t \le 10^6~) là số lượng test case.

Sau đấy là mô tả của ~t~ test case. Mỗi test case gồm hai dòng:

  • Dòng đầu tiên gồm một số nguyên dương ~n~ (~1 \le n \le 10^6~) là số lượng khay kem trong cửa hàng.

  • Dòng thứ hai gồm ~n~ số nguyên ~d_1, d_2, \ldots, d_n~ (~d_i \in \lbrace 0, 2, 3 \rbrace~) cho biết họa tiết của các viên kem trong các khay kem.

Dữ liệu đảm bảo tổng số lượng các khay kem trong toàn bộ test case không vượt quá ~10^6~.

Output

Với mỗi test case, hãy in ra một dòng chứa:

  • "Bedao" (không có ngoặc kép) nếu như Bedao là người bán được chiếc Bīngqílín 2023 cuối cùng khi hai bạn bán kem tối ưu.

  • "Bemai" (không có ngoặc kép) nếu như Bemai là người bán được chiếc Bīngqílín 2023 cuối cùng khi hai bạn bán kem tối ưu.

  • ":(" (không có ngoặc kép) nếu như không ai bán được chiếc Bīngqílín 2023 nào.

Scoring

  • Subtask 1 (~300~ điểm): Dữ liệu đảm bảo tổng số lượng các khay kem trong các test case đều không quá ~1000~.

  • Subtask 2 (~300~ điểm): Không có ràng buộc gì thêm.

Tổng cộng bài này có ~600~ điểm.

Sample Input

3
7
2 0 2 2 0 2 3
10
2 2 0 2 0 2 3 2 3 3
6
2 0 2 2 0 3

Sample Output

Bedao
Bemai
:(

Comments

Please read the guidelines before commenting.


There are no comments at the moment.