Problem list

ID ▴ Problem Category Points % AC # AC
ballgmvn VOI 14 Bài 4 - Trò Chơi Với Những Viên Bi HSG Quốc gia 0.66 23.5% 103
baove Bảo vệ ICPC 0.22 42.0% 121
baric Bò Ba-ri OI Style 0.58 52.7% 57
baricavn BARICA OI Style 0.32 49.0% 45
bchess Bàn cờ tướng OI Style 0.54 59.1% 23
beadsnb Beads OI Style 0.53 44.2% 244
beautynumbers Số đẹp TST Training 1.00 31.5% 33
bedao_g01_distr Bedao Grand Contest 01 - DISTR Bedao Contest 0.90 57.9% 19
bedao_g01_kprime Bedao Grand Contest 01 - KPRIME Bedao Contest 0.90 51.8% 139
bedao_g01_seqgame Bedao Grand Contest 01 - SEQGAME Bedao Contest 0.90 47.3% 104
bedao_g02_litpath Bedao Grand Contest 02 - LITPATH Bedao Contest 0.90 54.2% 23
bedao_g02_muldiv Bedao Grand Contest 02 - MULDIV Bedao Contest 0.90 25.5% 81
bedao_g02_schedule Bedao Grand Contest 02 - SCHEDULE Bedao Contest 0.90 28.6% 5
bedao_g02_zenbeo Bedao Grand Contest 02 - ZENBEO Bedao Contest 0.90 25.0% 12
bedao_g03_bonpair Bedao Grand Contest 03 - BONPAIR Bedao Contest 0.90 33.1% 132
bedao_g03_diarr Bedao Grand Contest 03 - DIARR Bedao Contest 0.90 50.0% 18
bedao_g03_strcom Bedao Grand Contest 03 - STRCOM Bedao Contest 0.90 70.0% 7
bedao_g03_three Bedao Grand Contest 03 - THREE Bedao Contest 0.90 32.2% 175
bedao_g04_nand Bedao Grand Contest 04 - NAND Bedao Contest 0.90 62.5% 4
bedao_g04_refi Bedao Grand Contest 04 - REFI Bedao Contest 0.90 55.9% 15
bedao_g04_regra Bedao Grand Contest 04 - REGRA Bedao Contest 0.90 85.7% 10
bedao_g04_sudi Bedao Grand Contest 04 - SUDI Bedao Contest 0.90 44.6% 60
bedao_g04_zeze Bedao Grand Contest 04 - ZEZE Bedao Contest 0.90 44.1% 211
bedao_g05_anti Bedao Grand Contest 05 - ANTI Bedao Contest 0.90 14.3% 1
bedao_g05_gfprob Bedao Grand Contest 05 - GFPROB Bedao Contest 0.90 37.5% 12
bedao_g05_stolen Bedao Grand Contest 05 - STOLEN Bedao Contest 0.90 50.0% 5
bedao_g05_tnv Bedao Grand Contest 05 - TNV Bedao Contest 0.90 56.0% 11
bedao_g06_frequency Bedao Grand Contest 06 - FREQUENCY Bedao Contest 0.90 28.6% 8
bedao_g06_function Bedao Grand Contest 06 - FUNCTION Bedao Contest 0.90 0.0% 0
bedao_g06_lds Bedao Grand Contest 06 - LDS Bedao Contest 0.90 32.1% 80
bedao_g06_solo Bedao Grand Contest 06 - SOLO Bedao Contest 0.90 32.5% 12
bedao_g06_spime Bedao Grand Contest 06 - SPIME Bedao Contest 0.90 45.1% 18
bedao_g07_colours Bedao Grand Contest 07 - COLOURS Bedao Contest 0.90 100.0% 11
bedao_g07_magic Bedao Grand Contest 07 - MAGIC Bedao Contest 0.90 66.7% 5
bedao_g07_password Bedao Grand Contest 07 - PASSWORD Bedao Contest 0.90 62.3% 188
bedao_g07_resort Bedao Grand Contest 07 - RESORT Bedao Contest 0.90 68.2% 26
bedao_g07_trip Bedao Grand Contest 07 - TRIP Bedao Contest 0.90 55.0% 24
bedao_g08_divtree Bedao Grand Contest 08 - DIVTREE Bedao Contest 0.90 33.3% 19
bedao_g08_equal Bedao Grand Contest 08 - EQUAL Bedao Contest 0.90 46.2% 88
bedao_g08_geometry Bedao Grand Contest 08 - GEOMETRY Bedao Contest 0.90 18.8% 14
bedao_g08_magame Bedao Grand Contest 08 - MAGAME Bedao Contest 0.90 50.0% 33
bedao_g08_restrictions Bedao Grand Contest 08 - RESTRICTIONS Bedao Contest 0.90 0.0% 0
bedao_g09_qpath Bedao Grand Contest 09 - QPATH Bedao Contest 0.90 23.8% 8
bedao_g09_rectangle Bedao Grand Contest 09 - RECTANGLE Bedao Contest 0.90 11.8% 14
bedao_g09_signal Bedao Grand Contest 09 - SIGNAL Bedao Contest 0.90 22.6% 22
bedao_m01_cntpair Bedao Mini Contest 01 - CNTPAIR Bedao Contest 0.15 38.9% 133
bedao_m01_fchar Bedao Mini Contest 01 - FCHAR Bedao Contest 0.15 30.2% 30
bedao_m01_scarnum Bedao Mini Contest 01 - SCARNUM Bedao Contest 0.15 36.8% 65
bedao_m02_bstring Bedao Mini Contest 02 - BSTRING Bedao Contest 0.15 52.4% 50
bedao_m02_delgcd Bedao Mini Contest 02 - DELGCD Bedao Contest 0.15 57.1% 46