Problem list

ID ▴ Problem Category Points % AC # AC
backtrack_a Educational Backtracking: Đi dạo Educational 0.60 5.4% 32
backtrack_b Educational Backtracking: Tháp Hà Nội 2 Educational 0.10 28.4% 81
backtrack_c Educational Backtracking: Bể chứa nước Educational 0.20 24.1% 61
backtrack_d Educational Backtracking: Xâu đầy đủ Educational 0.10 24.0% 123
backtrack_e Educational Backtracking: Biểu thức Educational 0.50 18.8% 81
backtrack_f Educational Backtracking: Đếm dãy GCD Educational 0.30 18.3% 44
backtrack_g Educational Backtracking: Xếp hình Educational 0.40 10.7% 20
backtrack_h Educational Backtracking: Số ước số Educational 0.60 16.1% 63
backtrack_i Educational Backtracking: Két sắt Educational 0.20 29.5% 42
backtrack_j Educational Backtracking: Điền chữ L Educational 0.30 26.0% 44
backtrack_k Educational Backtracking: Đổi dấu Educational 0.20 69.4% 70
ballgmvn VOI 14 Bài 4 - Trò Chơi Với Những Viên Bi HSG Quốc gia 0.66 22.7% 220
baove Bảo vệ ICPC 0.22 44.2% 205
baric Bò Ba-ri OI Style 0.58 53.3% 76
baricavn BARICA OI Style 0.32 41.5% 82
bchess Bàn cờ tướng OI Style 0.54 64.8% 37
beadsnb Beads OI Style 0.53 40.5% 397
beautynumbers Số đẹp TST Training 1.00 29.8% 48
bedao_g01_distr Bedao Grand Contest 01 - DISTR Bedao Contest 0.90 38.1% 52
bedao_g01_kprime Bedao Grand Contest 01 - KPRIME Bedao Contest 0.90 45.7% 300
bedao_g01_seqgame Bedao Grand Contest 01 - SEQGAME Bedao Contest 0.90 46.5% 258
bedao_g02_litpath Bedao Grand Contest 02 - LITPATH Bedao Contest 0.90 59.3% 72
bedao_g02_muldiv Bedao Grand Contest 02 - MULDIV Bedao Contest 0.90 27.7% 177
bedao_g02_schedule Bedao Grand Contest 02 - SCHEDULE Bedao Contest 0.90 28.1% 22
bedao_g02_zenbeo Bedao Grand Contest 02 - ZENBEO Bedao Contest 0.90 33.7% 50
bedao_g03_bonpair Bedao Grand Contest 03 - BONPAIR Bedao Contest 0.90 26.5% 260
bedao_g03_diarr Bedao Grand Contest 03 - DIARR Bedao Contest 0.90 42.1% 33
bedao_g03_strcom Bedao Grand Contest 03 - STRCOM Bedao Contest 0.90 61.9% 24
bedao_g03_three Bedao Grand Contest 03 - THREE Bedao Contest 0.90 30.4% 433
bedao_g04_nand Bedao Grand Contest 04 - NAND Bedao Contest 0.90 76.9% 8
bedao_g04_refi Bedao Grand Contest 04 - REFI Bedao Contest 0.90 49.4% 38
bedao_g04_regra Bedao Grand Contest 04 - REGRA Bedao Contest 0.90 70.5% 23
bedao_g04_sudi Bedao Grand Contest 04 - SUDI Bedao Contest 0.90 37.6% 131
bedao_g04_zeze Bedao Grand Contest 04 - ZEZE Bedao Contest 0.90 46.7% 432
bedao_g05_anti Bedao Grand Contest 05 - ANTI Bedao Contest 0.90 25.0% 8
bedao_g05_gfprob Bedao Grand Contest 05 - GFPROB Bedao Contest 0.90 29.6% 27
bedao_g05_stolen Bedao Grand Contest 05 - STOLEN Bedao Contest 0.90 56.3% 9
bedao_g05_tnv Bedao Grand Contest 05 - TNV Bedao Contest 0.90 56.5% 57
bedao_g06_frequency Bedao Grand Contest 06 - FREQUENCY Bedao Contest 0.90 26.2% 19
bedao_g06_function Bedao Grand Contest 06 - FUNCTION Bedao Contest 0.90 0.0% 0
bedao_g06_lds Bedao Grand Contest 06 - LDS Bedao Contest 0.90 33.3% 194
bedao_g06_solo Bedao Grand Contest 06 - SOLO Bedao Contest 0.90 39.6% 19
bedao_g06_spime Bedao Grand Contest 06 - SPIME Bedao Contest 0.90 44.8% 34
bedao_g07_colours Bedao Grand Contest 07 - COLOURS Bedao Contest 0.90 86.2% 23
bedao_g07_magic Bedao Grand Contest 07 - MAGIC Bedao Contest 0.90 75.0% 8
bedao_g07_password Bedao Grand Contest 07 - PASSWORD Bedao Contest 0.90 62.7% 406
bedao_g07_resort Bedao Grand Contest 07 - RESORT Bedao Contest 0.90 59.7% 81
bedao_g07_trip Bedao Grand Contest 07 - TRIP Bedao Contest 0.90 50.0% 36
bedao_g08_divtree Bedao Grand Contest 08 - DIVTREE Bedao Contest 0.90 32.6% 30
bedao_g08_equal Bedao Grand Contest 08 - EQUAL Bedao Contest 0.90 45.0% 161