Problem list

ID Problem Category Points % AC # AC
coci2021_r2_crtanje COCI 2020/2021 - Contest 2 - Crtanje COCI 0.20 40.7% 45
coci2021_r5_planine COCI 2020/2021 - Contest 5 - Planine COCI 1.50 41.9% 33
coci2021_r4_hop COCI 2020/2021 - Contest 4 - Hop COCI 1.40 33.3% 17
coci2021_r2_odasiljaci COCI 2020/2021 - Contest 2 - Odasiljaci COCI 0.40 41.7% 44
coci2021_r3_specijacija COCI 2020/2021 - Contest 3 - Specijacija COCI 1.50 15.8% 15
voi19_solpin VOI 19 Bài 1 - Năng lượng mặt trời HSG Quốc gia 0.50 36.8% 587
voi19_workout VOI 19 Bài 2 - Tập thể dục HSG Quốc gia 1.00 5.9% 82
voi19_aspal VOI 19 Bài 3 - Số siêu đối xứng HSG Quốc gia 1.50 5.4% 53
voi19_comstr VOI 19 Bài 4 - Nén xâu HSG Quốc gia 0.60 18.8% 197
voi19_robot VOI 19 Bài 5 - Thử nghiệm robot HSG Quốc gia 1.20 2.8% 10
voi19_efill VOI 19 Bài 6 - Thiết kế đường điện HSG Quốc gia 1.40 0.0% 0
coci2021_r4_janjetina COCI 2020/2021 - Contest 4 - Janjetina COCI 1.50 27.8% 84
olp_sc19_oral Olympic Sinh Viên 2019 - Siêu cúp - Thi vấn đáp Olympic Sinh Viên 1.10 6.8% 15
olp_sc19_strlnk Olympic Sinh Viên 2019 - Siêu cúp - Ghép xâu con Olympic Sinh Viên 1.10 9.5% 6
olp_sc19_wiggly Olympic Sinh Viên 2019 - Siêu cúp - Dãy con lượn sóng Olympic Sinh Viên 1.10 3.2% 4
olp_sc19_gateau Olympic Sinh Viên 2019 - Siêu cúp - Cắt bánh Olympic Sinh Viên 1.10 0.0% 0
olp_ct19_topo Olympic Sinh Viên 2019 - Chuyên tin - Bất biến đại số Olympic Sinh Viên 0.40 7.0% 39
olp_ct19_indzone Olympic Sinh Viên 2019 - Chuyên tin - Khu công nghiệp Olympic Sinh Viên 0.20 18.0% 327
olp_ct19_clam Olympic Sinh Viên 2019 - Chuyên tin - Thu hoạch nghêu Olympic Sinh Viên 0.40 13.6% 55
olp_ct19_diameter Olympic Sinh Viên 2019 - Chuyên tin - Đường kính Olympic Sinh Viên 0.50 8.1% 39
olp_kc19_cow Olympic Sinh Viên 2019 - Không chuyên - Cột bò Olympic Sinh Viên 0.10 18.0% 547
olp_kc19_mat Olympic Sinh Viên 2019 - Không chuyên - Nhân ma trận Olympic Sinh Viên 0.30 4.6% 88
olp_kc19_seq Olympic Sinh Viên 2019 - Không chuyên - Khớp dữ liệu Olympic Sinh Viên 0.20 29.2% 267
olp_kc19_tri Olympic Sinh Viên 2019 - Không chuyên - Tam giác Olympic Sinh Viên 0.30 17.6% 89
olp_kc20_cows Olympic Sinh Viên 2020 - Không chuyên - Chăn bò Olympic Sinh Viên 0.01 53.1% 1612
olp_kc20_fraction Olympic Sinh Viên 2020 - Không chuyên - Phân số Olympic Sinh Viên 0.20 9.5% 327
olp_kc20_buildcol Olympic Sinh Viên 2020 - Không chuyên - Dự trữ nước Olympic Sinh Viên 0.20 22.0% 429
olp_kc20_game11 Olympic Sinh Viên 2020 - Không chuyên - Trò chơi xếp số Olympic Sinh Viên 0.70 1.5% 4
olp_kc20_trees Olympic Sinh Viên 2020 - Không chuyên - Cây xanh Olympic Sinh Viên 0.30 9.3% 46
olp_ct20_vca Olympic Sinh Viên 2020 - Chuyên tin - VCA Olympic Sinh Viên 0.20 36.1% 339
olp_ct20_reflective Olympic Sinh Viên 2020 - Chuyên tin - Sơn phản quang Olympic Sinh Viên 0.05 41.1% 598
olp_ct20_route Olympic Sinh Viên 2020 - Chuyên tin - Đường đi Olympic Sinh Viên 0.50 7.8% 124
olp_ct20_socdis Olympic Sinh Viên 2020 - Chuyên tin - Giãn cách xã hội Olympic Sinh Viên 1.00 5.4% 18
coci1920_r5_matching COCI 2019/2020 - Contest 5 - Matching COCI 1.00 9.6% 10
coci2021_r4_patkice2 COCI 2020/2021 - Contest 4 - Patkice II COCI 1.70 40.0% 200
coci1920_r2_checker COCI 2019/2020 - Contest 2 - Checker COCI 1.45 30.1% 18
coci1920_r6_skandi COCI 2019/2020 - Contest 6 - Skandi COCI 0.75 47.1% 4
coci1920_o_zagrade COCI 2019/2020 - Olympiad - Zagrade COCI 1.10 12.3% 12
coci2021_r6_index COCI 2020/2021 - Contest 6 - Index COCI 1.50 30.7% 141
coci2021_r1_papricice COCI 2020/2021 - Contest 1 - Papricice COCI 1.50 34.0% 141
fcb034_height Beginner Free Contest 34 - HEIGHT Free Contest 0.10 39.7% 154
fcb034_triangle Beginner Free Contest 34 - TRIANGLE Free Contest 0.10 38.6% 191
fcb034_gcd Beginner Free Contest 34 - GCD Free Contest 0.10 26.0% 155
fcb034_socmed Beginner Free Contest 34 - SOCMED Free Contest 0.10 71.5% 351
fcb034_abcsum Beginner Free Contest 34 - ABCSUM Free Contest 0.10 76.8% 1006
fcb034_kthsum Beginner Free Contest 34 - KTHSUM Free Contest 0.10 22.5% 148
scratch_t01_parity Chẵn lẻ Chưa phân loại 0.01 55.6% 97
scratch_t01_avg Trung bình cộng Chưa phân loại 0.01 6.1% 15
scratch_t01_avg2 Trung bình cộng 2 Chưa phân loại 0.01 21.7% 25
coci2021_r6_alias COCI 2020/2021 - Contest 6 - Alias COCI 0.30 56.4% 20