Beginner Free Contest 34 - SOCMED

View as PDF

Submit solution

Points: 0.10 (partial)
Time limit: 1.0s
Memory limit: 256M

Problem type
Allowed languages
C, C++, Go, Java, Kotlin, Pascal, PyPy, Python, Rust, Scratch

In case the statement didn't load correctly, you can download the statement here: Statement

Lưu ý: các bạn không nhập, xuất dữ liệu bằng file kể cả khi đề bài có yêu cầu. Đọc, ghi dữ liệu được thực hiện ở stdin và stdout.


Comments

Please read the guidelines before commenting.  • -2
    MeowT  commented on Aug. 31, 2021, 1:05 p.m.

    Mặc dù không ảnh hưởng tới bài toán lắm nhưng kết quả phải là in ra n số chứ ạ @@!