COCI 2020/2021 - Contest 1 - Papricice

View as PDF

Submit solution

Points: 1.50 (partial)
Time limit: 1.0s
Memory limit: 512M
Input: stdin
Output: stdout

Suggester:
Problem source:
COCI 2020/2021 - Contest 1
Problem types
Allowed languages
C, C++, Go, Java, Kotlin, Pascal, PyPy, Python, Rust, Scratch

Sau một buổi làm vườn mệt nhọc, Mr. Malnar quyết định tự thưởng cho mình bằng cách thưởng thức các bữa ăn trong ngày cùng với những quả ớt khô "siu kay" do chính tay ông trồng.

Ông có ~n~ quả ớt đang phơi trên giá và chúng được nối với nhau bởi ~n - 1~ sợi dây. Thế nên, với hai quả ớt bất kì, chúng sẽ được nối với nhau bằng một dãy những sợi dây nào đó. Dễ hiểu hơn, những quả ớt sẽ hình thành một cấu trúc ~cây~.

Mr. Malnar sẽ dùng ớt trong cả ba bữa ăn hôm nay. Vì thế, ông sẽ cắt hai dây chỉ để chia ớt ra thành ba phần, một phần cho mỗi bữa.

Ông biết ăn cay nhiều là không tốt, nên ông muốn chia ớt ra sao cho đều nhất có thế. Vì thế ông sẽ chọn cách cắt dây sao cho: Chênh lệch lượng ớt giữa phần nhiều nhất với phần ít nhất là nhỏ nhất.

Nhiệm vụ của bạn là giúp Mr. Malnar tìm chênh lệch của cách cắt dây tốt nhất.

Input

Gồm nhiều dòng.

Dòng đầu tiên chứa số nguyên ~n~, số lượng ớt trên giá. Những quả ớt được đánh số từ ~1~ đến ~n~.

Mỗi dòng trong ~n - 1~ dòng tiếp theo chứa hai số nguyên ~x~ và ~y~ ~(1 \le x, y \le n)~ - chỉ số của hai quả ớt được nối trực tiếp bởi một sợi chỉ.

Output

Gồm một dòng chứa một số nguyên dương là kết quả bài toán - Chênh lệch nhỏ nhất có thể.

Scoring

  • Subtask 1: gồm 5 test với giới hạn ~3 \le n \le 200~.
  • Subtask 2: gồm 5 test với giới hạn ~3 \le n \le 2000~.
  • Subtask 3: gồm 10 test với giới hạn ~3 \le n \le 200~ ~000~.

Examples

Sample input 1:
4
1 2
2 3
3 4
Sample output 1:
1
Sample input 2:
6
1 2
1 3
3 4
3 5
5 6
Sample output 2:
0
Sample input 3:
9
1 3
2 3
3 4
3 5
5 6
5 7
7 8
7 9
Sample output 3:
2
Giải thích các ví dụ:
  • Ở ví dụ đầu tiên: một trong các cách cắt tối ưu là cắt dây 1-2 và dây 2-3. Ta được hai thành phần có một quả ớt và một thành phần có hai quả ớt. Thê nên đáp án là 2 - 1 = 1.

  • Ở ví dụ thứ hai: bằng việc cắt dây 1-3 và dây 3-5, ta thu được ba thành phần với số lượng ớt như nhau. Vì thế đáp án là 3 - 3 = 0.

  • Ở ví dụ thứ ba: cách cắt tối ưu ở ví dụ nãy đã được mô tả thông hình ảnh bên trên. Ta thu được 3 thành phần với lượng ớt lần lượt là 4, 2 và 3 vì thế nên đáp án là 4 − 2 = 2.


Comments

Please read the guidelines before commenting.


There are no comments at the moment.