Problem list

ID Problem Category Points % AC ▾ # AC
coci1920_r5_zapina COCI 2019/2020 - Contest 5 - Zapina COCI 1.50 61.4% 120
cutseg Rút gọn đoạn ICPC 0.62 61.3% 37
fc052_dicegame Free Contest 52 - DICEGAME Free Contest 0.35 61.3% 17
fc036_countingsheep Free Contest 36 - COUNTINGSHEEP Free Contest 0.31 61.1% 10
fc092_bquery Free Contest 92 - BQUERY Free Contest 0.72 61.0% 24
snseq Dãy số ICPC 0.35 60.9% 10
fc009_remsqr Free Contest 9 - REMSQR Free Contest 0.50 60.9% 76
fct040_hop Free Contest Testing Round 40 - HOP Free Contest 0.70 60.8% 254
fcb017_xormatrix Beginner Free Contest 17 - XORMATRIX Free Contest 0.10 60.7% 15
fcb016_str Beginner Free Contest 16 - STR Free Contest 0.10 60.6% 180
fcb007_panda Beginner Free Contest 7 - PANDA Free Contest 0.10 60.6% 371
fcb042_ott Beginner Free Contest 42 - OTT Free Contest 0.20 60.5% 336
fc086_ranking Free Contest 86 - RANKING Free Contest 0.31 60.5% 182
fct006_lcmlimit Free Contest Testing Round 6 - LCMLIMIT Free Contest 0.50 60.4% 26
c11sum Siêu trộm KID và Mật khẩu đêm Trung thu! OI Style 0.31 60.3% 85
errichto_matexp_cntpath Matrix Exponentiation - Count path Educational Codeforces 0.40 60.2% 207
hello22_jigsaw Bedao L-JIGSAW Hay Không? Hay Hay Bedao Contest 1.80 60.2% 48
fcb014_evensum Beginner Free Contest 14 - EVENSUM Free Contest 0.05 60.1% 654
cutrect Cắt hình chữ nhật OI Style 0.47 60.0% 9
hspc14d Đội mũ ICPC 0.88 60.0% 3
lsea Vùng biển của Lulu OI Style 1.19 60.0% 3
fc019_coltri Free Contest 19 - COLTRI Free Contest 0.50 60.0% 25
fc115_gcd Free Contest 115 - GCD Free Contest 0.50 60.0% 20
fc_hwc_r4_segment Happy Wedding Contest - Round 4 - SEGMENT Free Contest 0.80 60.0% 3
fcb010_travelab Beginner Free Contest 10 - TRAVELAB Free Contest 0.11 60.0% 3
c11hum Số khiêm tốn ICPC 0.61 59.6% 28
c11game2 Trò chơi với bảng số OI Style 0.67 59.6% 24
bedao_m04_parity Bedao Mini Contest 04 - PARITY Bedao Contest 0.15 59.4% 82
fcb029_difnple Beginner Free Contest 29 - DIFNPLE Free Contest 0.05 59.3% 704
catalan Dãy số Catalan ICPC 0.15 59.3% 138
mminper Minimum Permutation ICPC 0.71 59.3% 16
mcoins Coins Game ICPC 0.24 59.2% 128
fcb030_starf Beginner Free Contest 30 - STARF Free Contest 0.14 59.2% 107
fc017_mowlawn Free Contest 17 - MOWLAWN Free Contest 0.50 59.1% 51
facup VM 08 Bài 19 - Cúp FA VNOI Marathon 0.51 59.1% 12
stmerge VOI 13 Bài 4 - Trộn xâu HSG Quốc gia 0.27 59.1% 153
vbgrass Bãi cỏ ngon nhất OI Style 0.06 59.0% 569
bedao_m14_operation Bedao Mini Contest 14 - OPERATION Bedao Contest 0.25 59.0% 295
fcb015_char Beginner Free Contest 15 - CHAR Free Contest 0.05 58.9% 656
kcoin VO 12 Bài 3 - Trò chơi với đồng xu VNOI Online 0.41 58.8% 40
fc126_knumber Free Contest 126 - K-NUMBER Free Contest 0.50 58.7% 70
fcb020_midterm Beginner Free Contest 20 - MIDTERM Free Contest 0.10 58.7% 26
fc081_pairequa Free Contest 81 - PAIREQUA Free Contest 0.80 58.7% 24
fc107_dollbox Free Contest 107 - DOLLBOX Free Contest 0.80 58.5% 21
fct011_hop Free Contest Testing Round 11 - HOP Free Contest 0.80 58.5% 245
fc024_bcount Free Contest 24 - BCOUNT Free Contest 0.50 58.4% 140
bonus VOI 11 Bài 1 - Phần thưởng HSG Quốc gia 0.07 58.4% 979
training IOI07 Training OI Style 1.80 58.3% 7
fcb037_bwtree Beginner Free Contest 37 - BWTREE Free Contest 0.20 58.3% 185
fc089_linecity Free Contest 89 - LINECITY Free Contest 0.33 58.2% 38