Problem list

ID Problem Category Points % AC ▾ # AC
pwalk Dạo chơi đồng cỏ OI Style 0.13 51.6% 714
ctnews Lâu đài cát OI Style 0.17 51.6% 44
fc_pretst2018_2_audition Free Contest PreTST 2018 #2 - AUDITION Free Contest 0.14 51.6% 14
coci2021_r6_alias COCI 2020/2021 - Contest 6 - Alias COCI 0.30 51.6% 15
fc138_marble Free Contest 138 - MARBLE Free Contest 0.70 51.6% 14
fct019_palincount Free Contest Testing Round 19 - PALINCOUNT Free Contest 0.50 51.6% 132
ant VM 08 Bài 08 - Kiến VNOI Marathon 0.20 51.6% 134
fcb020_midterm Beginner Free Contest 20 - MIDTERM Free Contest 0.10 51.6% 32
pvhoi2_clcs PVHOI 2.0 - Bài 1 - Chất lượng cuộc sống GSPVH 0.50 51.5% 204
fcb006_function Beginner Free Contest 6 - FUNCTION Free Contest 0.10 51.5% 335
nk05eopr Đổi chỗ ICPC 1.70 51.5% 10
fc126_letters Free Contest 126 - LETTERS Free Contest 0.15 51.5% 197
bedao_g08_magame Bedao Grand Contest 08 - MAGAME Bedao Contest 0.90 51.5% 50
vboard VM 08 Bài 02 - Bàn cờ VNOI Marathon 0.13 51.4% 244
allow Allowance OI Style 0.92 51.4% 11
vn_zr_i Số không (I) ICPC 0.44 51.4% 28
cijevi Cijevi ICPC 0.43 51.4% 16
fc093_adistinct Free Contest 93 - ADISTINCT Free Contest 1.50 51.4% 13
mink Huyền thoại Lục Vân Tiên ICPC 0.08 51.3% 925
atcoder_dp_v Atcoder Educational DP Contest V - Subtree Atcoder 0.60 51.2% 123
bedao_m04_fparty Bedao Mini Contest 04 - FPARTY Bedao Contest 0.15 51.2% 18
atcoder_dp_u Atcoder Educational DP Contest U - Grouping Atcoder 0.35 51.1% 240
atcoder_dp_i Atcoder Educational DP Contest I - Coins Atcoder 0.30 51.1% 769
fc019_stones Free Contest 19 - STONES Free Contest 0.50 51.0% 14
bedao_g10_event Bedao Grand Contest 10 - EVENT Bedao Contest 0.40 51.0% 317
treepath Đường đi trên cây OI Style 0.48 50.9% 21
mprime1 Sum of Primes ICPC 0.14 50.9% 108
atcoder_dp_x Atcoder Educational DP Contest X - Tower Atcoder 1.25 50.9% 213
c11cut Cắt bảng OI Style 0.46 50.9% 45
divseqq Chia đoạn OI Style 0.66 50.8% 58
c11trcnt Bắn máy bay OI Style 0.30 50.8% 187
qbstr Xâu con chung dài nhất ICPC 0.06 50.8% 1216
coci1617_r3_kronican COCI 2016/2017 - Contest 3 - Kronican COCI 1.20 50.8% 180
bedao_g07_trip Bedao Grand Contest 07 - TRIP Bedao Contest 0.90 50.7% 28
fc132_ant Free Contest 132 - ANT Free Contest 0.60 50.6% 146
fct007_lcmlimit Free Contest Testing Round 7 - LCMLIMIT Free Contest 0.50 50.5% 41
gondor GONDOR ICPC 0.34 50.5% 89
fcb011_hcn Beginner Free Contest 11 - HCN Free Contest 0.11 50.5% 45
note Gấp tiền OI Style 0.13 50.5% 152
fc105_distsum Free Contest 105 - DISTSUM Free Contest 0.80 50.5% 99
fc023_fpainting Free Contest 23 - FPAINTING Free Contest 0.50 50.5% 107
fcb039_median Beginner Free Contest 39 - MEDIAN Free Contest 0.20 50.3% 82
atcoder_dp_a Atcoder Educational DP Contest A - Frog 1 Atcoder 0.10 50.3% 2327
mcards Card Sorting ICPC 0.33 50.3% 79
vosrtri Tam giác vuông OI Style 0.39 50.2% 136
ae5a1 Circular game ICPC 1.95 50.0% 2
bgame Game on board ICPC 1.86 50.0% 1
c11cave Hang động OI Style 0.25 50.0% 350
cflag VM 10 Bài 16 - Quốc kỳ rực rỡ VNOI Marathon 1.14 50.0% 1
cutrect Cắt hình chữ nhật OI Style 0.47 50.0% 10