Free Contest 101 - ONCE

View as PDF

Submit solution

Points: 0.05 (partial)
Time limit: 1.0s
Memory limit: 256M

Problem type
Allowed languages
C, C++, Go, Java, Kotlin, Pascal, PyPy, Python, Rust, Scratch

In case the statement didn't load correctly, you can download the statement here: Statement

Lưu ý: các bạn không nhập, xuất dữ liệu bằng file kể cả khi đề bài có yêu cầu. Đọc, ghi dữ liệu được thực hiện ở stdin và stdout.


Comments

Please read the guidelines before commenting.  • 9
    2N1T2K1L  commented on Dec. 4, 2023, 2:38 p.m.

    Hình như test bị sai rồi, code mình chỉ cout ra 0 cũng full AC