Problem list

ID Problem Category Points % AC ▾ # AC
tht21_tphcm_ckb_uocso Tin học trẻ 2021 TPHCM - Vòng Chung kết - Bảng B - Ước số Tin học trẻ 0.30 56.7% 16
fc107_median Free Contest 107 - MEDIAN Free Contest 0.80 56.6% 71
perrec Perfect Rectangles ICPC 0.94 56.5% 13
bintree Duyệt cây nhị phân OI Style 0.43 56.4% 38
coci2021_r6_alias COCI 2020/2021 - Contest 6 - Alias COCI 0.30 56.4% 20
fcb049_points Beginner Free Contest 49 - POINTS Free Contest 0.20 56.4% 538
fc135_bint1 Free Contest 135 - BINT1 Free Contest 0.70 56.4% 88
icpc23_mt_g ICPC 2023 miền Trung - G: Remove Or Split ICPC 0.40 56.4% 91
fct038_square Free Contest Testing Round 38 - SQUARE Free Contest 0.70 56.3% 424
ioi21_registers IOI 2021 - Day 2 - Task 3 - Bit Shift Registers International Olympiad in Informatics 1.00 56.3% 8
fc009_palinez Free Contest 9 - PALINEZ Free Contest 0.50 56.2% 263
fcb019_square Beginner Free Contest 19 - SQUARE Free Contest 0.10 56.1% 296
bedao_g07_resort Bedao Grand Contest 07 - RESORT Bedao Contest 0.90 56.1% 110
fcb051_hrank Beginner Free Contest 51 - HRANK Free Contest 0.20 56.0% 111
icpc21_mb_b ICPC 2021 miền Bắc - B: Shoes Game ICPC 0.05 56.0% 560
fc070_countab Free Contest 70 - COUNTAB Free Contest 1.26 56.0% 24
icpc20_regional_k ICPC 2020 vòng Regional - K: Kingdom of Hamsters ICPC 1.60 56.0% 13
euler_a Subtree Queries Educational 0.01 55.9% 188
nkflow Luồng cực đại trên mạng OI Style 0.15 55.9% 821
snseq Dãy số ICPC 0.35 55.9% 15
fct012_dollbox Free Contest Testing Round 12 - DOLLBOX Free Contest 0.62 55.9% 48
atcoder_dp_u Atcoder Educational DP Contest U - Grouping Atcoder 0.35 55.8% 441
nknumfre Số thân thiện OI Style 0.05 55.8% 1949
fcb039_newyear Beginner Free Contest 39 - NEWYEAR Free Contest 0.20 55.7% 234
fc115_twoearray Free Contest 115 - TWOEARRAY Free Contest 0.50 55.7% 80
ivana Trò chơi vòng số ICPC 0.39 55.6% 56
icpc21_mt_f ICPC 2021 miền Trung - F: Number of Unique Characters ICPC 0.20 55.6% 147
scratch_t01_parity Chẵn lẻ Chưa phân loại 0.01 55.6% 97
coinset Set of coin ICPC 1.36 55.6% 5
command Dãy lệnh điều khiển ICPC 0.38 55.6% 13
fc004_gather Free Contest 4 - GATHER Free Contest 0.42 55.6% 28
fc046_cutcakee Free Contest 46 - CUTCAKEE Free Contest 0.70 55.6% 5
fc054_doikhang Free Contest 54 - DOIKHANG Free Contest 1.06 55.6% 18
coci1617_r6_gauss COCI 2016/2017 - Contest 6 - Gauss COCI 1.20 55.6% 5
fc081_pairequa Free Contest 81 - PAIREQUA Free Contest 0.24 55.6% 36
fct032_bquery2 Free Contest Testing Round 32 - BQUERY2 Free Contest 0.70 55.6% 56
fct055_lamp Free Contest Testing Round 55 - LAMP Free Contest 0.70 55.5% 599
fc126_kperm Free Contest 126 - KPERM Free Contest 0.28 55.5% 136
icpc22_mn_k ICPC 2022 miền Nam - K: HTML ICPC 0.30 55.3% 151
mminper Minimum Permutation ICPC 0.71 55.2% 49
bedao_m09_bracket Bedao Mini Contest 09 - BRACKET Bedao Contest 0.40 55.2% 297
fcb043_icpc Beginner Free Contest 43 - ICPC Free Contest 0.20 55.2% 141
icpc20_regional_j ICPC 2020 vòng Regional - J: Juggling Sequence ICPC 1.10 55.2% 16
fcc2022q4_fixbracket Free Contest Cup 2022 Q4 - FIXBRACKET Free Contest 0.70 55.1% 37
fc129_relax Free Contest 129 - RELAX Free Contest 0.50 55.1% 66
fcb019_coloring Beginner Free Contest 19 - COLORING Free Contest 0.10 55.0% 22
bestspot Vị trí tốt nhất OI Style 0.20 54.9% 654
fct027_5_name Free Contest Testing Round 27.5 - NAME Free Contest 0.70 54.8% 537
fcc2022q1_watertank Free Contest Cup 2022 Q1 - WATERTANK Free Contest 0.70 54.8% 185
bedao_r04_simple Bedao Regular Contest 04 - SIMPLE Bedao Contest 0.10 54.8% 651