Đếm hình chữ nhật

View as PDF

Submit solution


Points: 0.28 (partial)
Time limit: 0.38s
Memory limit: 512M
Input: stdin
Output: stdout

Problem type
Allowed languages
C, C++, Java, Kotlin, Pascal, PyPy, Python, Scratch

Cho một bảng kích thước ~M \times N~, được chia thành lưới ô vuông đơn vị ~M~ dòng ~N~ cột (~1 \le M \le~ 1000; ~1 \le N \le 300~). Trên các ô của bảng ghi số ~0~ hoặc ~1~.

Các dòng của bảng được đánh số ~1~, ~2~ ...~M~ theo thứ tự từ trên xuống dưới và các cột của bảng được đánh số ~1~, ~2~ ..., ~N~ theo thứ tự từ trái qua phải.

Yêu cầu:

Đếm số hình chữ nhật gồm các ô của bảng thoả mãn các điều kiện sau:

  1. Hình chữ nhật đó có ~4~ ô ở ~4~ đỉnh là ~4~ ô khác nhau
  2. ~4~ ô ở đỉnh đều là số ~1~
  3. Cạnh hình chữ nhật song song với cạnh bảng

Input

Dòng đầu tiên ghi hai số ~M~, ~N~.

~M~ dòng tiếp theo, dòng thứ ~i~ ghi ~N~ số mà số thứ ~j~ là số ghi trên ô ~(i~, ~j)~ của bảng.

Output

Gồm ~1~ dòng duy nhất ghi số hình chữ nhật thỏa mãn yêu cầu.

Sample Input

4 4
1 0 0 1
0 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1

Sample Output

14

Note

Kết quả trong phạm vi int64 của pascal và long long của C, C++.


Comments

Please read the guidelines before commenting.


There are no comments at the moment.