Xếp hàng mua vé

View as PDF

Submit solution


Points: 0.05 (partial)
Time limit: 1.0s
Memory limit: 256M

Problem source:
VNOI Marathon '08 - Practice Round
Problem type
Allowed languages
C, C++, Java, Pascal, Python, TEXT

Có ~N~ người sắp hàng mua vé dự buổi hoà nhạc. Ta đánh số họ từ ~1~ đến ~N~ theo thứ tự đứng trong hàng. Mỗi người cần mua một vé, song người bán vé được phép bán cho mỗi người tối đa hai vé. Vì thế, một số người có thể rời hàng và nhờ người đứng trước mình mua hộ vé. Biết ~t_{i}~ là thời gian cần thiết để người ~i~ mua xong vé cho mình. Nếu người ~i+1~ rời khỏi hàng và nhờ người ~i~ mua hộ vé thì thời gian để người thứ ~i~ mua được vé cho cả hai người là ~r_{i}~.

Yêu cầu: Xác định xem những người nào cần rời khỏi hàng và nhờ người đứng trước mua hộ vé để tổng thời gian phục vụ bán vé là nhỏ nhất.

Input

 • Dòng đầu tiên chứa số ~N~ ~(1 \leq N \leq 60000)~.
 • Dòng thứ hai ghi ~N~ số nguyên dương ~t_{1}~, ~t_{2}~, ..., ~t_{N}~. ~(1 \leq t_{i} \leq 30000)~
 • Dòng thứ ba ghi ~N-1~ số nguyên dương ~r_{1}~, ~r_{2}~, ..., ~r_{N-1}~. ~(1 \leq r_{i} \leq 30000)~

Output

In ra tổng thời gian phục vụ nhỏ nhất.

Sample Input

5
2 5 7 8 4
4 9 10 10

Sample Output

18

Comments

Please read the guidelines before commenting. • -101
  ltphuc  commented on 20, Apr, 2021, 10:45

  This comment is hidden due to too much negative feedback. Click here to view it.


  • -2
   manhtuan22007  commented on 27, Nov, 2021, 19:54

   cần thêm 1 người downvote nx cho chẵn :))


  • -2
   ekhoavvdd  commented on 22, Nov, 2021, 23:31

   cần thêm 1 người downvote nữa cho chẵn :))