Xếp hàng mua vé

View as PDF

Submit solution


Points: 0.05 (partial)
Time limit: 1.0s
Memory limit: 256M
Input: stdin
Output: stdout

Problem source:
VNOI Marathon '08 - Practice Round
Problem type
Allowed languages
C, C++, Go, Java, Kotlin, Pascal, PyPy, Python, Rust, Scratch

Có ~N~ người sắp hàng mua vé dự buổi hoà nhạc. Ta đánh số họ từ ~1~ đến ~N~ theo thứ tự đứng trong hàng. Mỗi người cần mua một vé, song người bán vé được phép bán cho mỗi người tối đa hai vé. Vì thế, một số người có thể rời hàng và nhờ người đứng trước mình mua hộ vé. Biết ~t_{i}~ là thời gian cần thiết để người ~i~ mua xong vé cho mình. Nếu người ~i+1~ rời khỏi hàng và nhờ người ~i~ mua hộ vé thì thời gian để người thứ ~i~ mua được vé cho cả hai người là ~r_{i}~.

Yêu cầu: Xác định xem những người nào cần rời khỏi hàng và nhờ người đứng trước mua hộ vé để tổng thời gian phục vụ bán vé là nhỏ nhất.

Input

 • Dòng đầu tiên chứa số ~N~ ~(1 \leq N \leq 60000)~.
 • Dòng thứ hai ghi ~N~ số nguyên dương ~t_{1}~, ~t_{2}~, ..., ~t_{N}~. ~(1 \leq t_{i} \leq 30000)~
 • Dòng thứ ba ghi ~N-1~ số nguyên dương ~r_{1}~, ~r_{2}~, ..., ~r_{N-1}~. ~(1 \leq r_{i} \leq 30000)~

Output

In ra tổng thời gian phục vụ nhỏ nhất.

Sample Input

5
2 5 7 8 4
4 9 10 10

Sample Output

18

Comments

Please read the guidelines before commenting. • 2
  thanhhoang  commented on Jan. 23, 2024, 7:01 p.m.

  Quy Hoạch Động f[n] = t[n]; f[i] = min( t[i] + f[i + 1], r[i] + f[i + 2] ) ( i : n - 1 --> 1 )


  • -1
   thanhhoang  commented on Jan. 23, 2024, 7:02 p.m.

   => f[1]


 • -13
  Cuunon311  commented on Oct. 8, 2023, 4:14 a.m.

  This comment is hidden due to too much negative feedback. Show it anyway.


 • -25
  kevininyourarea  commented on April 14, 2023, 1:46 a.m.

  This comment is hidden due to too much negative feedback. Show it anyway.


 • -29
  NguyenDongAnh  commented on Sept. 9, 2022, 2:29 p.m. edited

  This comment is hidden due to too much negative feedback. Show it anyway.


 • 22
  sickboy1368  commented on Jan. 11, 2022, 6:46 a.m.

  quy hoạch động so sánh ( f[i-1] + t[i] ) với ( f[i-2] + r[i-1] )


 • -325
  ltphuc  commented on April 20, 2021, 3:45 a.m.

  This comment is hidden due to too much negative feedback. Show it anyway.


  • -115
   nngovannhhungg  commented on Jan. 15, 2022, 7:19 a.m.

   This comment is hidden due to too much negative feedback. Show it anyway.


  • -129
   manhtuan22007  commented on Nov. 27, 2021, 12:54 p.m.

   This comment is hidden due to too much negative feedback. Show it anyway.


  • -129
   ekhoavvdd  commented on Nov. 22, 2021, 4:31 p.m.

   This comment is hidden due to too much negative feedback. Show it anyway.