Problem list

ID Problem Category Points ▾ % AC # AC
fcb034_socmed Beginner Free Contest 34 - SOCMED Free Contest 0.10 73.8% 257
fcb034_abcsum Beginner Free Contest 34 - ABCSUM Free Contest 0.10 78.0% 622
fcb034_kthsum Beginner Free Contest 34 - KTHSUM Free Contest 0.10 23.2% 113
atcoder_dp_a Atcoder Educational DP Contest A - Frog 1 Atcoder 0.10 50.2% 2634
bedao_r01_exp Bedao Regular Contest 01 - EXP Bedao Contest 0.10 4.9% 136
fcb035_dna Beginner Free Contest 35 - DNA Free Contest 0.10 21.1% 199
fcb035_dungeon Beginner Free Contest 35 - DUNGEON Free Contest 0.10 36.4% 32
fcb035_pp3 Beginner Free Contest 35 - PP3 Free Contest 0.10 37.2% 81
fcb035_exp Beginner Free Contest 35 - EXP Free Contest 0.10 41.0% 165
fcb035_candy Beginner Free Contest 35 - CANDY Free Contest 0.10 34.2% 108
bedao_r03_kindness Bedao Regular Contest 03 - KINDNESS Bedao Contest 0.10 13.7% 181
bedao_m08_checkarray Bedao Mini Contest 08 - CHECKARRAY Bedao Contest 0.10 43.5% 432
segtree_itez1 Educational Segment Tree Contest - ITEZ1 Educational 0.10 45.1% 1419
segtree_itez2 Educational Segment Tree Contest - ITEZ2 Educational 0.10 47.8% 1373
hello22_prom Bedao PROM Hay Không? Hay Hay Bedao Contest 0.10 36.3% 567
icpc21_national_g ICPC 2021 vòng Quốc gia - Bài G: Group Testing ICPC 0.10 43.7% 244
bedao_r04_simple Bedao Regular Contest 04 - SIMPLE Bedao Contest 0.10 55.8% 510
icpc21_regional_l Left Or Right ICPC 0.10 68.7% 308
bedao_m09_walk Bedao Mini Contest 09 - WALK Bedao Contest 0.10 20.3% 199
bedao_r05_milo Bedao Regular Contest 05 - MILO Bedao Contest 0.10 25.8% 420
bedao_m10_strawberry Bedao Mini Contest 10 - STRAWBERRY Bedao Contest 0.10 38.9% 483
bedao_r06_pyramid2 Bedao Regular Contest 06 - PYRAMID2 Bedao Contest 0.10 16.5% 402
bedao_r07_number Bedao Regular Contest 07 - NUMBER Bedao Contest 0.10 69.3% 1065
bedao_m11_sqrcut Bedao Mini Contest 11 - SQRCUT Bedao Contest 0.10 48.7% 618
bedao_r09_mnumber Bedao Regular Contest 09 - MNUMBER Bedao Contest 0.10 16.6% 541
bedao_m12_muscular Bedao Mini Contest 12 - MUSCULAR Bedao Contest 0.10 24.8% 431
bedao_m13_exam Bedao Mini Contest 13 - EXAM Bedao Contest 0.10 13.5% 330
bedao_r11_abstring Bedao Regular Contest 11 - ABSTRING Bedao Contest 0.10 20.1% 219
icpc22_national_f ICPC 2022 vòng Quốc gia - F: First Name Last Name ICPC 0.10 62.2% 345
olp_ct22_restore Olympic Sinh Viên 2022 - Chuyên tin - Khôi phục dữ liệu Olympic Sinh Viên 0.10 20.8% 59
olp_sc22_pdigit Olympic Sinh Viên 2022 - Siêu cúp - Chữ số đẹp Olympic Sinh Viên 0.10 17.2% 28
olp_kc22_cutpaste Olympic Sinh Viên 2022 - Không chuyên - CẮT DÁN Olympic Sinh Viên 0.10 32.4% 107
olp_ct22_digits Olympic Sinh Viên 2022 - Chuyên tin - Dãy chữ số Olympic Sinh Viên 0.10 7.0% 28
olp_ct22_cutstr Olympic Sinh Viên 2022 - Chuyên tin - Chuỗi hạt Olympic Sinh Viên 0.10 12.3% 52
olp_kc22_noelgift Olympic Sinh Viên 2022 - Không chuyên - QUÀ NOEL Olympic Sinh Viên 0.10 18.4% 62
olp_kc22_smartshop Olympic Sinh Viên 2022 - Không chuyên - CỬA HÀNG NĂNG LƯỢNG THÔNG MINH Olympic Sinh Viên 0.10 21.3% 136
olp_kc22_abstract Olympic Sinh Viên 2022 - Không chuyên - NGHỆ THUẬT TRỪU TƯỢNG Olympic Sinh Viên 0.10 21.0% 176
olp_ct22_roadimpro Olympic Sinh Viên 2022 - Chuyên tin - Nâng cấp tuyến đường Olympic Sinh Viên 0.10 31.7% 99
olp_ct22_tamphan Olympic Sinh Viên 2022 - Chuyên tin - Tam Phân Olympic Sinh Viên 0.10 9.1% 1
olp_sc22_bstr Olympic Sinh Viên 2022 - Siêu cúp - Tìm xâu đẹp Olympic Sinh Viên 0.10 11.2% 26
olp_sc22_nonrepeat Olympic Sinh Viên 2022 - Siêu cúp - Trò chơi trên xâu Olympic Sinh Viên 0.10 1.6% 1
olp_sc22_knpoints Olympic Sinh Viên 2022 - Siêu cúp - K điểm gần nhất Olympic Sinh Viên 0.10 0.0% 0
bedao_m16_binarysort Bedao Mini Contest 16 - BINARY SORT Bedao Contest 0.10 23.8% 289
hello23_a Khai Trương Bīngqílín Bedao Contest 0.10 33.7% 602
icpc20_regional_f ICPC 2020 vòng Regional: Bài F ICPC 0.10 90.0% 42
icpc19_regional_m ICPC 2019 vòng Regional: Bài M ICPC 0.10 33.9% 33
bedao_m19_line Bedao Mini Contest 19 - LINE Bedao Contest 0.10 31.0% 203
bignum Xử lý số nguyên lớn ICPC 0.09 35.4% 673
bwpoints VOI 11 Bài 4 - Nối điểm đen trắng HSG Quốc gia 0.09 44.1% 735
insul Cách nhiệt OI Style 0.09 50.7% 428